آمار بازدیدکنندگان
تعداد بازديد اين صفحه: 16888
تعداد بازديد از سايت: 152775378
تعداد بازديد زيرپورتال: 12617681
اين زيرپورتال امروز: 3234
در امروز: 36842
اين صفحه امروز: 2
خرداد
خرداد 
شماره فرم: TR- MO- 01
شماره بازنگري:
 


فرم گزارش عملکرد ماهيانه واحد آموزش  شرکت گاز استان گلستان در ماه خرداد سال89 13
عنوان دوره­هاي اجرا شدهکد دورهتاريخ اجراءنوع دورهسطح تحصيلي شرکت­کنندگانمجموع تعداد نفرات
عموميپايهتخصصيزيرديپلمديپلمفوق­ديپلمليسانس و بالاتر
تعداد نفراتنفرساعتتعداد نفراتنفرساعتتعداد نفراتنفرساعتتعداد نفراتنفرساعت
فني/ تخصص1-دوره آموزشي اصول و روشهاي عايقکاري
2-دوره آموزشي مباني طرحهاي شبکه
3-دوره آموزشي بهره برداري و نگهداري از ايستگاه هاي  تقليل فشار (پ)
4- دوره آموزشي ابزاردقيق گازرساني( نيروهاي جديدالاستخدام)
5- دوره آموزشي استاندارد اجراي شبکه هاي گازرساني( نيروهاي جديدالاستخدام)
6- دوره آموزشي نقشه کشي ونقشه خواني( نيروهاي جديدالاستخدام)
7- دوره آموزشي مباني طراحي ايستگاههاي تقليل فشار
8- دوره آموزشي استاندارد اجراي طرحهاي گازرساني
17101
10403
10403

10600
10500

10400
10408
10504
2/3
9/3
8/3

31/3
26/3

22/3
9/3
29/3


*
*
*

*
*

*
*
*


11
11
63

5

5

5
5
275
275
882

125

125

125
125
6
6
8

15

15

15
12
150
150
112

375

375

375
300
11
11
3

4

4

4
3
1
275
275
42

100

100

100
75
25
700
700
1036

600

600

600
500
25
اداري، مالي، بازرگاني1- دوره آموزشي کالا شناسي مقدماتي
2- دوره آموزشي طرح تکريم ارباب رجوع(نيروهاي پيمانکاري)
3- دوره آموزشي روانشناسي برخورد(نيروهاي حراست)
4- دوره آموزشي تحويل وبرنامه اداري و مستند سازي عملکرد
5- دوره آموزشي آشنايي با قوانين ومقررات ثبت املاک
6-دوره آموزشي روشهاي نگهداري اسناد ومدارک(نيروهاي پيمانکاري)
7-دوره آموزشي تخليه تلفني وحفاظت اسناد(نيروهاي حراست)


52110
50048

53153
50171
50001
8/3
1/3
16/3
18/3
29/3
20/3

*

*

*

*

*

*


*

20
5


3

5

500
70


75

70
1
31
62


45

62
25
775
868


1125

868


3
20

4

3


42
400

100

42
2
2

10
1
1
50
50

200
25
25
75
1325
980
600
25
1325

980

مديريت­و رتبه­هاي A و بالاتر1- دوره آموزشي اصول برقراري ارتباط موثر درسازمان
2- دوره آموزشي تصميم گيري وکنترل مديريتي
3- دوره آموزشي تصميم گيري وکنترل مديريتي
4- دوره آموزشي تصميم گيري وکنترل مديريتي
5- دوره آموزشي تصميم گيري وکنترل مديريتي
6- دوره آموزشي تصميم گيري وکنترل مديريتي
7- دوره آموزشي حسابداري براي مديران

53109
53107
53107
53107
53107
53107
53518
8/3
2/3
3/3
17/3
30/3
31/3
5/3

*

*
*
*
*
*
*


1
6
6
6
6
4
2
8
8
8
8
8
16
16

8
48
48
48
48
64
32
رايانه1- دوره آموزشي اوراکل
2

1/3
6/3

2
2
25
25
50
50
سمينار1- دوره آموزشي روساي آموزش29/3


1


2525
دوره­هاي HSE1- دوره آموزشي ايمني وحريم خطوط لوله
2- دوره آموزشي آتش و آتش نشاني( نيروهاي جديدالاستخدام)
3- دوره آموزشي کميته محيط زيست
4-دوره آموزشي ايمني و بهداشت در محيط کار(نيروهاي پيمانکاري)
5- دوره آموزشي آشنايي با مقررات ايمني( نيروهاي جديدالاستخدام)
6- دوره آموزشي امداد وفوريتهاي پزشکي( نيروهاي جديدالاستخدام)
7- دوره آموزشي ايمني و آتش نشاني(نيروهاي پيمانکاري)
8- دوره آموزشي کنترل نشت ونشت ياني(نيروهاي پيمانکاري)

19400
19105
19114
19800
19902
19900
19108
19300
8/3
16/3
12/3
4/3
17/3
18/3
20/3
3/3

*
*
*
*
*
*

*


*3


10
1075


140
140

5

45
5
5
65
65

30

1125
125
30
910
910
3
15
20
4
15
15
10
10
75
90
160
100
375
90
140
140

4
5
1
4
4
3
3

24
40
25
100
24
42
42
75
144
225
1325
600
144
1218
1218
تأييد رئيس آموزش: تعداد کارکنان فني223جمع کل 54107049687231993591117198615441
تعداد کارکنان غيرفني280تعداد کل شاغلين
تعداد کارکنان A و بالاتر31سرانه آموزشيگزارش مربوط به آموزش كاركنان ساير شركتها:دوره­هاي فنيتعدادشركت/ منطقه
87
دوره­هاي غيرفني75


 


مجری سایت : شرکت سیگما