آمار بازدیدکنندگان
تعداد بازديد اين صفحه: 23054
تعداد بازديد از سايت: 152774417
تعداد بازديد زيرپورتال: 12617620
اين زيرپورتال امروز: 3190
در امروز: 35881
اين صفحه امروز: 5
مرداد
مرداد 
فرم گزارش عملکرد ماهيانه واحد آموزش  شرکت گاز استان گلستان در ماه مرداد سال89 13
عنوان دوره­هاي اجرا شدهکد دورهتاريخ اجراءنوع دورهسطح تحصيلي شرکت­کنندگانمجموع تعداد نفرات
عموميپايهتخصصيزيرديپلمديپلمفوق­ديپلمليسانس و بالاتر
تعداد نفراتنفرساعتتعداد نفراتنفرساعتتعداد نفراتنفرساعتتعداد نفراتنفرساعت
فني/ تخصص1- شناخت دستگاهها و ماشين آلات (نيروهاي جديدالاستخدام)
2- اصول ومفاهيم خوردگي(نيروهاي جديدالاستخدام)
3- کارگاه فني  و عمومي ( 2)
4- بهره برداري و تعميرات شبکه
10900
17901
-----
10101
2/5/89
7/5/89
12/5/89
31/5/89


==

==
==

==


5
5
5
10
125
125
170
250
15
15
15
15
375
375
510
225
4
4
4
5
100
100
136
125
24
24
24
30
اداري، مالي، بازرگاني1- آشنايي با فروش وخدمات مشترکين
2- تجزيه و تحليل مشکلات وتصميم گيري
3- بودجه
4- حسابداري اسناد و هزينه
5- مسائل حقوقي مشترکين
50008
53107
51109
51111
----
6/5/89
24/5/89
17/5/89
2/5/89


==
==
==
==
==


5
5
125
125
2
10
10

3
50
250
250

75

15
15
2
2

375
375
50
50
2
30
30
2
5
مديريت­و رتبه­هاي A و بالاتر1
2


رايانه1 – اورا محل
2- اورا محل

9/5/89
14/5/89


==
==


2
2
50
50

زبان1
2


سمينار1-  شيوه هاي غرب نفس در خانواده
 2-  آموزش مديريت فرآيند
 3-  تکنو لوژي کلر و کار بردآن در سازمان

2/5/89
23/5/89
2/5/89
==
==
==


3015070
3
350
9
200
10
1000
30
100
15
1
500
45
8
400
23
8
دوره­هاي HSE1- ايمني و آتش نشاني (نيرو هاي جديدالاستخدام )
2- اصول و حفاظت فيزيکي
3- ايمني بهداشت و محيط کار

16/5/89
27/5/89
6/5/89

==

==

==
20
20
20
280
280
280
31
31
31
434
434
434
17
17
17
238
238
238
2
2
2
28
28
28
70
70
70
تأييد رئيس آموزش: تعداد کارکنان فني
جمع کل
تعداد کارکنان غيرفني-تعداد کل شاغلين
تعداد کارکنان A و بالاتر-سرانه آموزشيگزارش مربوط به آموزش كاركنان ساير شركتها:دوره­هاي فنيتعدادشركت/ منطقه
43
دوره­هاي غيرفني63


 


مجری سایت : شرکت سیگما