آمار بازدیدکنندگان
تعداد بازديد اين صفحه: 22824
تعداد بازديد از سايت: 152774626
تعداد بازديد زيرپورتال: 12617629
اين زيرپورتال امروز: 3199
در امروز: 36090
اين صفحه امروز: 5
آمار دی
دي 
 

فرم گزارش عملکرد ماهيانه واحد آموزش  شرکت گاز استان گلستان در ماه دي  سال89 13

عنوان دوره­هاي اجرا شده

کد دوره

تاريخ اجراء

نوع دوره

سطح تحصيلي شرکت­کنندگان

مجموع تعداد نفرات

عمومي

پايه

تخصصي

زيرديپلم

ديپلم

فوق­ديپلم

ليسانس و بالاتر

تعداد نفرات

نفرساعت

تعداد نفرات

نفرساعت

تعداد نفرات

نفرساعت

تعداد نفرات

نفرساعت

فني/ تخصص

1- دوره آشنايي با روشهاي کشف تخلفات    سرقت گاز    

2- دوره آشنايي با عملکرد رگلاتور و کنتور

3- دوره آشنا يي با مسايل ايمني و استانداردهاي مرتبط

4- دوره آشنايي با مقررات و شرايط استفاده از گاز طبيعي واحد فروش و خدمات مشترکين

ــــ

ــــ

ـــــ

ـــــ

 

07/10

08/10

08/10

09/10

 

 

 

   *

   *

*

*

 

 

10

10

10

10

90

90

90

90

6

6

6

6

 

54

54

54

54

 

2

2

2

2

      

18

18

18

18

   

     18

18

18

18

اداري، مالي، بازرگاني

1-دوره آموزشي تکنيکهاي آماري

2- دوره اموزشي ارگونومي صنعتي

3- دوره تدوين آموزشي

 

 

53132

19904

 

____

  12/10

18/10

20/10

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

250

10

5

 

 

250

125

 

 

 

12

13

1

 

300

325

16

 

22

28

1

 

زبان

1- دوره آموزشي زبان انگليسي

 

---

1/10

*

 

 

 

 

2

80

5

200

23

920

 

30

سمينار

1-    سمينار نرم افزار مديريت جامع

2-      سمينار محيط زيست در پروژه ها

3-      سمينار محيط زيست در محيط کار

4-      سمينار بهينه سازي مصرف انرژي

 

29/10

12/10

14/10

05/10

  

 

 

 

  *

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

40

40

20

 

 

360

360

320

 

 

50

50

30

 

 

450

450

480

      4

     30

30

50

       32

270

270

800

 

4

120

120

100

 

 

دوره­هاي HSE

1- دوره رانندگي به روش تدافعي

2- دوره ايمني گاز طبيعي

3- دوره امداد و فوريتهاي پزشکي

4- دوره ايمني و آتش نشاني

5- دوره HSE براي پيمانکاران

19903

19107

19900

19105

19808

06/10

11/10

15/10

20/10

25/10

*

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

40

40

40

40

40

480

480

480

480

480

10

10

10

10

10

120

120

120

120

120

1

1

1

1

1

12

12

12

12

12

51

51

51

51

51

تأييد رئيس آموزش:

تعداد کارکنان فني

69

جمع کل

 

 

352

4130

224

2771

176

3065

752

جمع کل نفر ساعت 9966 دوره آموزش تاييد رئيس آموزش :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد کارکنان غيرفني

51

تعداد کل شاغلين

 

 

 

 

 

تعداد کارکنان A و بالاتر

 

سرانه آموزشي

 

 

 

 

 

 

گزارش مربوط به آموزش كاركنان ساير شركتها:

دوره­هاي فني

تعداد

شركت/ منطقه

-

-

دوره­هاي غيرفني

ــ

ــ


 


مجری سایت : شرکت سیگما