آمار بازدیدکنندگان
تعداد بازديد اين صفحه: 16424
تعداد بازديد از سايت: 152773423
تعداد بازديد زيرپورتال: 12617457
اين زيرپورتال امروز: 3050
در امروز: 34887
اين صفحه امروز: 2
اردیبهشت
ارديبهشت فرم گزارش عملکرد ماهيانه واحد آموزش  شرکت گاز استان گلستان در ماه ارديبهشت سال89 13
عنوان دوره­هاي اجرا شدهکد دورهتاريخ اجراءنوع دورهسطح تحصيلي شرکت­کنندگانمجموع تعداد نفرات
عموميپايهتخصصيزيرديپلمديپلمفوق­ديپلمليسانس و بالاتر
تعداد نفراتنفرساعتتعداد نفراتنفرساعتتعداد نفراتنفرساعتتعداد نفراتنفرساعت
فني/ تخصص1-دوره آموزشي شناخت انواع شيرآلات(پيمانکاري)
2- دوره آموزشي پست امداد وشبکه هاي شهري(پيمانکاري)
3- دوره آموزشي ابزار دقيق گازرساني(پيمانکاري)
4- دوره آموزشي بهره برداري و نگهداري از شبکه(پيمانکاري)
5- دوره آموزشي مهندسي زلزله
6- دوره آموزشي NDT
11902
10100
10600
10101
10500
12910
25/2
10/2
14/2
15/2
23/2
12/2


*
*
*
*
*
*
10
3
3
10
140
42
42
140
42
10
10
60
588
140
140
8404

256

16
1
8
25
64
728
182
182
1036
25
80
اداري، مالي، بازرگاني1-دوره آموزشي مقررات مربوط به قراردادهاي پيمانکاري
2-دوره آموزشي اصول کلي تحقيق و گزارش نويسي
3-دوره آموزشي پرورش کارمندان
4- دوره آموزشي طرح تکريم ارباب رجوع(پيمانکاري)
5-اصول ومباني فروش
6-تجزيه وتحليل صورتهاي مالي
50010
53100
53101
50048
12/2
20/2
28/2
29/2
11/2
30/2

*
*
*

**
*10140
5
6
5
42
2
125
150
125
588
50
15
15
15

1
375
375
375

25
8
6
6


3
200
150
150


15
700
675
650
728
75
45
مديريت­و رتبه­هاي A و بالاتر1- دوره آموزشي مستندسازي ارزيابي عملکرد کارشناسان
2- دوره آموزشي مستندسازي ارزيابي عملکرد هييت ريسه
3- دوره آموزشي حسابداري براي مديران
4-تصميم گيري وکنترل مديريتي
5- تصميم گيري وکنترل مديريتي
53153
53153
53518
53107
53107
13/2
18/2
8/2
20/2
19/2


*
*
*
*
*
18
5
54
10
12
23
2
36
46
16
90
56
16
رايانه1- دوره آموزشي مهارتهاي هفت گانه
2
20970
20180
20181
11/2
20/2
22/2
*18
18
18
450
450
450
450
450
450
سمينار1-دوره آموزشي فرهنگ و توسعه نماز
2-مسابقات قرآني

53541
53572
4/2
20/2
*

*
3
50
840
300
102802570022
616

1680
300
دوره­هاي HSE1- دوره آموزشي کنترل نشت ونشت يابي((نيروهاي پيمانکاري)
 2- دوره آموزشي ايمني و آتش نشاني(نيروهاي پيمانکاري)
 
19300
19108
29/2
18/2

*

*10
10
140
140
42
42
588
588
728
728
تأييد رئيس آموزش: تعداد کارکنان فني163جمع کل 10919243305552100198691131810054
تعداد کارکنان غيرفني139تعداد کل شاغلين
تعداد کارکنان A و بالاتر60سرانه آموزشيگزارش مربوط به آموزش كاركنان ساير شركتها:دوره­هاي فنيتعدادشركت/ منطقه
64
دوره­هاي غيرفني65


 


مجری سایت : شرکت سیگما