آمار بازدیدکنندگان
تعداد بازديد اين صفحه: 17079
تعداد بازديد از سايت: 152773729
تعداد بازديد زيرپورتال: 12617489
اين زيرپورتال امروز: 3075
در امروز: 35193
اين صفحه امروز: 4
تیر
تير 

فرم گزارش عملکرد ماهيانه واحد آموزش  شرکت گاز استان گلستان در ماه تير سال89 13
عنوان دوره­هاي اجرا شدهکد دورهتاريخ اجراءنوع دورهسطح تحصيلي شرکت­کنندگانمجموع تعداد نفرات
عموميپايهتخصصيزيرديپلمديپلمفوق­ديپلمليسانس و بالاتر
تعداد نفراتنفرساعتتعداد نفراتنفرساعتتعداد نفراتنفرساعتتعداد نفراتنفرساعت
فني/ تخصص1بهره برداري ونگهداري از ايستگاههاي تقليل فشار (نيروهاي جديدالاستخدام)
2-شناخت لوله واتتصالات (نيروهاي جديدالاستخدام )
3-کارگاه فني و عمومي (1)
4-آشنايي با اقلام گاز رساني (نيروهاي جديدالاستخدام)
5-پست امدادشبکه هاي شهري (نيروهاي جديدالاستخدام)
6- بازديد از پالايشگاههاي پارس جنوبي
10103
10901
_--------
 10109
10100
---------
6/4/89
17/4/89
23/4/89
28/4/89
20/4/89

5
5
5
5
5
5
125
125
170
125
125
200
15
15
15
15
15
15
375
375
510
375
375
600
4
4
4
4
4
4
100
100
136
100
100
160
24
24
24
24
24
24
اداري، مالي، بازرگاني1- طرح تکريم ارباب رجوع (نيرو هاي پيماني)
2-اصول و روشهاي نگهداري اسناد و املاک(نيرو هاي پيماني)
3-اصول روابط عمومي (نيرو هاي پيماني)

9/4/89
20/4/89
28/4/8920
20
20
280
280
280
31
31
31
434
434
434
17
17
17
238
238
238
2
2
2
28
28
28
70
70
70
مديريت­و رتبه­هاي A و بالاتر


رايانه


سمينار  کنفرانس اطلاعي

7/4/89


1

25

دوره­هاي HSE


تأييد رئيس آموزش: تعداد کارکنان فني
جمع کل   60  840  123  2172  141  3324  31  805  354
تعداد کارکنان غيرفني
تعداد کل شاغلين
تعداد کارکنان A و بالاتر
سرانه آموزشيگزارش مربوط به آموزش كاركنان ساير شركتها:دوره­هاي فنيتعدادشركت/ منطقه
64
دوره­هاي غيرفني33


 


مجری سایت : شرکت سیگما