آمار بازدیدکنندگان
تعداد بازديد اين صفحه: 65667
تعداد بازديد از سايت: 152843841
تعداد بازديد زيرپورتال: 12624408
اين زيرپورتال امروز: 1426
در امروز: 12470
اين صفحه امروز: 5
فرمهاي مورد نياز فرآيند آموزش
فرم گزارش عملكرد ماهيانه واحد آموزش شركت / منطقه  
فرمهاي مورد نياز فرآيند آموزش 
 فرمت PDF

الف) Need Analysis Forms

1.فرم جمع آوري نياز هاي آموزشي سالانه كانون.NE 01

2.فرم تعيين نياز آموزشي موردي كاركنان.NE 02   

3.فرم شناسنامه آموزشي كاركنان.NE 03 


ب) Planing Forms      
  
1. فرم اسامي كاركنان واجد شرايط شركت در دوره، سمينار.PL 01

2. فرم اعلام دوره هاي آموزشي كاركنان.PL 02 

3. فرم پيش بيني فعاليت آموزش و تجهيز.PL 03 


ج)

1.فرم چك ليست دوره، سمينار .IM 01

2. فرم چك ليست معرفي كاركنان به دوره، سمينار.IM 02

3.فرم حضور و غياب دوره، سمينار.IM 03

4. فرم معرفي كاركنان به دوره و سمينار داخلي. IM04

5.فرم مشخصات دوره / سمينار آموزشي.IM05

د)Evaluation Forms

1. فرم ارزشيابي دوره آموزشي كنفرانس اطلاعي.EV 01 

2. فرم گزارش جمع بندي ارزشيابي دوره كنفرانس اطلاعي.EV 02 

3. فرم ارزشيابي دوره هاي آموزشي جديد الاستخدام.EV 03 

4. فرم جمع بندي دوره آموزشي جديد الاستخدام.EV 04 

5. فرم جمع بندي ارزشيابي دوره آموزشي در سطح يادگيري.EV 05 

6. فرم ارزشيابي دوره آموزشي. EV 06 OST 

7.فرم جمع بندي ارزشيابي دوره . EV 07  

8. فرم ارزشيابي دوره آموزشي. EV 08 OJT 

9. فرم جمع بندي ارزشيابي. EV 09 OJT  

10.فرم ارزشيابي كارآموزان بدوالاستخدام.EV 10

11.فرم ارزشيابي ضمن خدمت در سطح  واكنش.EV 11 

12.فرم گزارش جمع بندي ضمن خدمت در سطح واكنش.EV 12

13. فرم ارزشيابي استاد ضمن خدمت دوره.EV 13 

14. فرم گزارش جمع بندي استاد ضمن خدمت دوره در سطح واكنش.EV 14 

15. فرم ارزشيابي همايش يك روزه.EV 15 

16.فرم گزارش جمع بندي ارزشيابي همايش يك روزه در سطح واكنش. EV 16

17. فرم ارزشيابي همايش دو يا چند روزه.EV 17  

18. فرم گزارش جمع بندي ارزشيابي همايش در سطح واكنش.EV 18 

19. فرم سنجش اثر بخشي آموزشهاي بدو استخدام .EV 19  

20. فرم ارزشيابي و سنجش اثر بخشي آموزشهاي ضمن خدمت كاركنان در سطح رفتار.EV 20    

 21.فرم ارزيابي مدرسين دوره هاي آموزشي EV3100 

22.فرم مشخصات مدرسين دوره هاي آموزشي EV3000     

23.فرم مشخصات مدرسين دوره هاي آموزشي NEW EV3000
ة) Monitoring Forms

1. فرم گزارش عملكرد ماهانه شركتهاي تابع.MO 01 

2. فرم گزارش هزينه آموزشي.MO 02

3. فرم اعلام نتايج. MO 04 

4.فرم عملكرد آموزش و تجهيز نيروي انساني در بخش اجراي دوره ها و سمينارهاي آموزشي كوتاه مدت كاركنان در ماه ... سال88

فرمت word

الف) Need Analysis Forms

1.فرم جمع آوري نياز هاي آموزشي سالانه كانون.NE 01

2.فرم تعيين نياز آموزشي موردي كاركنان.NE 02   

3.فرم شناسنامه آموزشي كاركنان.NE 03 


ب) Planing Forms      
  
1. فرم اسامي كاركنان واجد شرايط شركت در دوره، سمينار.PL 01

2. فرم اعلام دوره هاي آموزشي كاركنان.PL 02 

3. فرم پيش بيني فعاليت آموزش و تجهيز.PL 03 


ج)

1.فرم چك ليست دوره، سمينار .IM 01

2. فرم چك ليست معرفي كاركنان به دوره، سمينار.IM 02

3.فرم حضور و غياب دوره، سمينار.IM 03

4. فرم معرفي كاركنان به دوره و سمينار داخلي. IM04

5.فرم مشخصات دوره/سمينار آموزشي.IM05

د)Evaluation Forms

1. فرم ارزشيابي دوره آموزشي كنفرانس اطلاعي.EV 01 

2. فرم گزارش جمع بندي ارزشيابي دوره كنفرانس اطلاعي.EV 02 

3. فرم ارزشيابي دوره هاي آموزشي جديد الاستخدام.EV 03 

4. فرم جمع بندي دوره آموزشي جديد الاستخدام.EV 04 

5. فرم جمع بندي ارزشيابي دوره آموزشي در سطح يادگيري.EV 05 

6. فرم ارزشيابي دوره آموزشي. EV 06 OST 

7.فرم جمع بندي ارزشيابي دوره . EV 07  

8. فرم ارزشيابي دوره آموزشي. EV 08 OJT 

9. فرم جمع بندي ارزشيابي. EV 09 OJT  

10.فرم ارزشيابي كارآموزان بدوالاستخدام.EV 10

11.فرم ارزشيابي ضمن خدمت در سطح  واكنش.EV 11 

12.فرم گزارش جمع بندي ضمن خدمت در سطح واكنش.EV 12

13. فرم ارزشيابي استاد ضمن خدمت دوره.EV 13 

14. فرم گزارش جمع بندي استاد ضمن خدمت دوره در سطح واكنش.EV 14 

15. فرم ارزشيابي همايش يك روزه.EV 15 

16.فرم گزارش جمع بندي ارزشيابي همايش يك روزه در سطح واكنش. EV 16

17. فرم ارزشيابي همايش دو يا چند روزه.EV 17  

18. فرم گزارش جمع بندي ارزشيابي همايش در سطح واكنش.EV 18

19. فرم سنجش اثر بخشي آموزشهاي بدو استخدام .EV 19  

20. فرم ارزشيابي و سنجش اثر بخشي آموزشهاي ضمن خدمت كاركنان در سطح رفتار.EV 20    

21.فرم ارزيابي مدرسين دوره هاي آموزشي EV3100 

22. فرم مشخصات مدرسين دوره هاي آموزشي EV3000         

ة) Monitoring Forms

1. فرم گزارش عملكرد ماهانه شركتهاي تابع.MO 01 

2. فرم گزارش هزينه آموزشي.MO 02

3. فرم اعلام نتايج. MO 04 

4. فرم عملكرد آموزش و تجهيز نيروي انساني در بخش اجراي دوره ها و سمينارهاي آموزشي كوتاه مدت كاركنان در ماه ... سال88

 


مجری سایت : شرکت سیگما