آمار بازدیدکنندگان
تعداد بازديد اين صفحه: 27442
تعداد بازديد از سايت: 150679601
تعداد بازديد زيرپورتال: 12388909
اين زيرپورتال امروز: 1262
در امروز: 11664
اين صفحه امروز: 1
دوره تخصصی اداری
دورهاي تخصصي اداري 

بنام خدا

دوره هاي تخصصي اداري بشرح ذيل

1-دوره تخصصي ارتباط موثردر سازمان

2-دوره تخصصي بهداشت رواني در محيط کار

3-دوره تخصصي اصول نامه نگاري

4-دوره تخصصي طرح تکريم ارباب رجوع

دوره هاي فوق الذکر که از تاريخ 25/7/89 لغايت 12/8/89 در اين مرکز برنامه ريزي گرديده است ،الحمدا...با ارزيابي بسيار عالي در تاريخ 12/8/89 به اتمام ميرسد .

در اين دوره ها،نفرات معرفي شده از شرکتهاي گاز استاني :استانهاي مازندران تعداد8 نفر-سمنان تعداد3 نفر-قم تعداد3 نفر-خراسان رضوي تعداد1 نفر گلستان تعداد15 نفر جمعا تعداد 30 نفر نيروي جديدالاستخدام در گلاس حضور داشته اند .

گزارش جمع بندي ارزشيابي پايان دوره (بدواستخدام)در سطح واکنش(Reaction) 
مرکزآموزش گاز گلستانمحل اجرا:1389/07/25 تاريخ اجرا: 53109 کد دوره:اصول ارتباط موثردرسازمانعنوان دوره: 
دکتر حسيني استاد:تخصصي-ادارينوع دوره:29تعداد ارزيابي کنندگان:29تعداد شرکت کنندگان: 
 
                
سوالاتشاخص سوالات وتعداد پاسخ دهندگانوزنشاخص ميانهوزن*شاخص ميانهارزشيابي سطح يک(واکنش) در بخشهاي چهارگانه 
12345ضعيفمتوسطخوببسيار خوبعالي 
60%و پايين تر70%تا %61 80%تا% 71 90%تا% 81100%تا % 91 
محتوي10002273515FALSE0.9866670.9866670.9866670.9866667 
20002273515 
30000293515 
40002272510 
5335711144 
6000128351598.67%عدد محاسبه گرديده 
استاد70000293515FALSE1111 
80000293515 
90000292510 
10000029155 
110000292510100.00%عدد محاسبه گرديده 
مديريت اجرايي120001283515FALSE1111 
130016222510 
140037192510 
15000722155 
160014242510100.00%عدد محاسبه گرديده 
  .
گزارش جمع بندي ارزشيابي پايان دوره (بدواستخدام)در سطح واکنش(Reaction) 
مرکزآموزش گاز گلستانمحل اجرا:1389/07/25 تاريخ اجرا: 53109 کد دوره:اصول ارتباط موثردرسازمانعنوان دوره: 
دکتر حسيني استاد:تخصصي-ادارينوع دوره:29تعداد ارزيابي کنندگان:29تعداد شرکت کنندگان: 
 
                
سوالاتشاخص سوالات وتعداد پاسخ دهندگانوزنشاخص ميانهوزن*شاخص ميانهارزشيابي سطح يک(واکنش) در بخشهاي چهارگانه 
12345ضعيفمتوسطخوببسيار خوبعالي 
60%و پايين تر70%تا %61 80%تا% 71 90%تا% 81100%تا % 91 
محتوي10002273515FALSE0.9866670.9866670.9866670.9866667 
20002273515 
30000293515 
40002272510 
5335711144 
6000128351598.67%عدد محاسبه گرديده 
استاد70000293515FALSE1111 
80000293515 
90000292510 
10000029155 
110000292510100.00%عدد محاسبه گرديده 
مديريت اجرايي120001283515FALSE1111 
130016222510 
140037192510 
15000722155 
160014242510100.00%عدد محاسبه گرديده 
 
36 179جمع کل  
                
       0.996 ارزشيابي کلي در سطح واکنش(Reaction):  
   گروه MC  دوره آموزشي کارکنان جديد الاستخدام   ضعيفمتوسطخوببسيار خوبعالي  
    60%وپايين تر61%-70%71%-80%81%-90%91%-100%  
        99.60%  
                
                
                
                
                
اين دوره در سطح عالي ارزيابي گرديده و مستلزم تشويق مي باشد و لازم است  :  
  
  1- وضع کيفي فوق حفظ شود.  
    
  2- نسبت به ارتقا و بهبود هر چه بيشتر وضع کيفي موجود، اقدام شود.  
    
  3- نسبت به استفاده از نقاط مثبت آن در ساير دوره ها اقدام شود.  
    
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
       
مرکزآموزش گاز گلستانمحل اجرا:1389/07/25 تاريخ اجرا: 53109 کد دوره:اصول ارتباط موثردرسازمانعنوان دوره:
دکتر حسيني استاد:تخصصي-ادارينوع دوره:29تعداد ارزيابي کنندگان:29تعداد شرکت کنندگان:سوالاتشاخص سوالات وتعداد پاسخ دهندگانوزنشاخص ميانهوزن*شاخص ميانهارزشيابي سطح يک(واکنش) در بخشهاي چهارگانه
12345ضعيفمتوسطخوببسيار خوبعالي
60%و پايين تر70%تا %61 80%تا% 71 90%تا% 81100%تا % 91
محتوي10002273515FALSE0.9866670.9866670.9866670.9866667
20002273515
30000293515
40002272510
5335711144
6000128351598.67%عدد محاسبه گرديده
استاد70000293515FALSE1111
80000293515
90000292510
10000029155
110000292510100.00%عدد محاسبه گرديده
مديريت اجرايي120001283515FALSE1111
130016222510
140037192510
15000722155
160014242510100.00%عدد محاسبه گرديده


36
179جمع کل


0.996
ارزشيابي کلي در سطح واکنش(Reaction):
         
                
                
                
                
                


 


مجری سایت : شرکت سیگما