به پایگاه اطلاع رسانی مدیریت توسعه منابع انسانی خوش آمدید    
ضوابط انتصابات
ضوابط انتصابات 

 

ضوابط انتصابات

سمت سازماني

جايگاهي است كه بطور مستمر با عنوان خاصي براي ارجاع وظايف آن به كارمند در قالب نمودار سازماني شركت اعم از اينكه داراي شاغل باشد يا نباشد در نظر گرفته شده است.

شغل

مجموعه سمتهايي كه داراي وظايف و ماهيت مشترك و مشابه محوري باشند را شغل ميگويند.

رده شغلي

مجموعه مشاغلي است كه در نظام طبقه بندي و ارزيابي مشاغل از نظر داشتن كار و تجربه مودر نياز ، مشابه هستند.

رشته شغلي

مجموعه رده­هاي شغلي است كه به لحاظ نزديكي و سنخيت از نظر اطلاعات و دانستنيهاي علمي و عملي داراي محتواي مشترك باشند.

رسته شغلي

مجموعه رشته­هاي شغلي است كه از نظر تخصص يا نوع كار و آموزش ، وابستگي و ارتباط نزديك داشته باشند.

نظام طبقه بندي و ارزيابي مشاغل

معيارها و ضوابطي است كه با استفاده از آنها وظايف و مسئوليتهاي هر سمت و شرايط خاص آن ارزيابي شده و ارزش نسبي سمتها نسبت به يكديگر تعيين مي­شوند.

گروه بندي مشاغل

تلفيق و تنظيم مجموعه مشاغلي است كه "بدون در نظر گرفتن جايگاه جغرافياي منفك، عناوين متفاوت، پايه­هاي متمايز ، مراتب تشكيلاتي و ساير مغايرتهاي صوري وساختاري"مباني و ماهيت مشابه دارند.

كارراهه كارمندان

مبدا، مقصد، مناسبت و محدوديتهاي مسئوليت كارمندان در مسيرهاي مقتضي شغلي را كارراهه مي­نامند.

 

 

پايه سمت

نمايش عددي يا حرفي است كه بر اساس نظام طبقه بندي و ارزيابي مشاغل معرف ارزش نسبي يك سمت متناسب با ساختار سازمان ميباشد.

پايه شخصي

نمايش عددي يا حرفي است كه كارمند رسمي در محدوده پايه سمت سازماني و با توجه به تحصيلات، توانائي و تجربه احراز مي­نمايد.

انتصاب

تثبيت كارمند در سمت سازماني مورد نظر در صورت داشتن شرايط لازم احراز سمت ، انتصاب خوانده مي­شود.

كارآموزي( پيشرفت ثابت)

مدت زمان تعيين شده جهت آشنايي و كسب تجربه از طريق آموزشهاي حين كار بمنظور اطمينان از توانايي و شايستگي كارمند كارآموز در انجام وظايف محوله و برخورداري از تعديلات حقوق را كارآموزي مي­نامند.

دوره كارآموزي

دوره محدود آمادگي و ورزيدگي در انجام وظايف خاص براي كسب تجربيات عملي  به منظور انتصاب در سمت پيشنهادي دوره كارورزي ناميده ميشود.

انتصاب كارمندان در سمت هاي با اختلاف 3 يا 4 پايه بيشتر از پايه شخصي

انتصابات كارمندان در سمتي با دو پايه بيشتر از پايه شخصي آنان مجاز نميباشد و صرفاً در موارد استثنايي انتصاب با دو پايه بيشتر از پايه شخصي و حداكثر تا چهار پايه اختلاف و با توجه به نياز عملياتي و توجيه منطقي بر اساس پيشنهاد مدير مربوط با رئيس واحد مستقل ستادي و بررسي و تائيد و بررسي تائيد برنامه ريزي نيروي انساني شركت / مديريت ذيربط به شرح زير انجام مي­گيرد.

الف . انتصاب كارمندان در سمتهاي پايه 15 و كمتر:

تصويب مدير اداري شركت اصلي / مدير عامل فرعي شركت فرعي/ مدير كل پشتيباني ستاد/ روساي سازمانهاي مستقل تابعه وزارت نفت ( حسب مورد)

ب. انتصاب كارمندان در سمتهاي پايه 16 و 17:

تصويت مدير ذيربط در شركت اصلي / مدير پشتيباني ستاد(براي واحدهاي ستادي وزارت نفت) و در شركت هاي فرعي يا سازمان­هاي مستقل ستادي با تصويب هيأت مديره . هيأت رئيسه /هيأت امناء.

ج. انتصاب در سمت­هاي با پايه سازماني A و بالاتر:

تصويب هيأت مديره شركت اصلي.

انتصاب كارمندان در صورت تغيير رسته يا رشته شغلي

در شرايط خاص و در صورت نياز عملياتي چنانچه رسته يا رشته شغلي كارمند بر اساس پيشنهاد واحد گيرنده و تائيد برنامه ريزي نيروي انساني چهار شركت اصلي (حسب مورد ) توصيه گردد و اين قبيل جايگزيني­ها مستلزم گذراندن دوره آموزشي و يا كارورزي باشد، كارمند ذيربط در صورت تائيد مقامات  مربوطه در مقابل سمت با حفظ پايه شخصي منصوب و پس از طي موفقيت آميز دوره مورد نظر و با تائيد برنامه ريزي نيروي انساني در سمت مربوطه تثبيت ميگردد.

بديهي است در صورت عدم موفقيت در دوره فوق­الاشاره برنامه ريزي نيروي انساني با هماهنگي واحد مربوطه پيرامون تمديد دوره كارورزي يا تغيير سمت اتخاذ تصميم خواهد نمود.

تبصره- دوره كارورزي حداقل 6 ماه ميباشد.

ضوابط و شرايط انتصاب كارمندان

ضوابط و شرايط كارمندان به شرح ذيل ميباشد:

وجود سمت سازماني مناسب

دارا بودن شرايط احراز سمت مورد نظر

دارا بودن ارشديت نسبي و توجه به ارزشيابي كارمند( شايستگي ، استعداد، خلاقيت و طرز انجام كار).

توجه به باقيمانده سالهاي مفيد خدمت با در نظر گرفتن سن بازنشستگي.

پيش بيني ميزان پيشرفت بر اساس موازين مسيرهاي شغلي و كار راهه كارمندان.

گذراندن موفقيت آميز دوره­هاي آموزشي مورد نياز سمت.


1390/10/12 دوشنبه
....


مجری سایت : شرکت سیگما