آمار بازدیدکنندگان
تعداد بازديد اين صفحه: 15117
تعداد بازديد از سايت: 151153744
تعداد بازديد زيرپورتال: 12434461
اين زيرپورتال امروز: 6486
در امروز: 62831
اين صفحه امروز: 4
شهریور
شهريور 
فرم گزارش عملکرد ماهيانه واحد آموزش  شرکت گاز استان گلستان در ماه شهريور سال89 13
عنوان دوره­هاي اجرا شدهکد دورهتاريخ اجراءنوع دورهسطح تحصيلي شرکت­کنندگانمجموع تعداد نفرات
عموميپايهتخصصيزيرديپلمديپلمفوق­ديپلمليسانس و بالاتر
تعداد نفراتنفرساعتتعداد نفراتنفرساعتتعداد نفراتنفرساعتتعداد نفراتنفرساعت
فني/ تخصص


اداري، مالي، بازرگاني1 - ارزيابي فني و اقتصادي پروژه ها
2 – بر آورد تعديلات پيماني
3- اصول نامه نگاري
4- اصول برقراري ارتباط موثر در سازمان
5- قانون ماليات بر ارزش افزوده
53128
-----
50006
53109
51105
6/6/89
21/6/89
21/6/89
27/6/89
14/6/89

3
3
3
3
3
75
75
75
75
75
10
---
  8
  5
  5
250
---
  200
  125
  125 
20
3
15
15
15
50
75
375
375
375
30
---
25
20
---
مديريت­و رتبه­هاي A و بالاتر


رايانه


سميناراخلاق در خانواده(همايش)
سمينار مهندسي ارزش


28/6/89

1

1

25

500
25
دوره­هاي HSE


تأييد رئيس آموزش: تعداد کارکنان فني
جمع کل
تعداد کارکنان غيرفني
تعداد کل شاغلين
تعداد کارکنان A و بالاتر
سرانه آموزشيگزارش مربوط به آموزش كاركنان ساير شركتها:دوره­هاي فنيتعدادشركت/ منطقه
64
دوره­هاي غيرفني65


 
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما