آمار بازدیدکنندگان
تعداد بازديد اين صفحه: 20440
تعداد بازديد از سايت: 151154828
تعداد بازديد زيرپورتال: 12434549
اين زيرپورتال امروز: 6574
در امروز: 63915
اين صفحه امروز: 9
آذر
آذر 
 

فرم گزارش عملکرد ماهيانه واحد آموزش  شرکت گاز استان گلستان در ماه آذر  سال89 13

عنوان دوره­هاي اجرا شده

کد دوره

تاريخ اجراء

نوع دوره

سطح تحصيلي شرکت­کنندگان

مجموع تعداد نفرات

عمومي

پايه

تخصصي

زيرديپلم

ديپلم

فوق­ديپلم

ليسانس و بالاتر

تعداد نفرات

نفرساعت

تعداد نفرات

نفرساعت

تعداد نفرات

نفرساعت

تعداد نفرات

نفرساعت

فني/ تخصص

1- دوره آموزشي انواع شيرها و نگهداري از آنها

 

 

 11902

20/9

 

 

   *

 

 

5

125

10

 

250

 

13

      

325

   

     28

اداري، مالي، بازرگاني

1-دوره آموزشي حسابداري پيمانها

2- دوره اموزشي حسابداري اسناد و هزينه

3- دوره آموزشي کالا شناسي

4- دوره آموزشي تدارکات کالا

5- دوره آموزشي سيستم يکنواخت کالا

6- دوره اموزشي هدفمند سازي يارانه ها

7- دروه آموزشي قانون کار

8- دوره حسابرسي يک

 

51117

51111

52110

52139

52140

50283

50013

----

  3/9

8/9

14/9

18/9

27/9

1/9

27/9

9/9

 

 

 

 

 

*

*

 

*

*

*

*

*

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

2

7

2

2

2

9

5

 

50

175

50

50

50

225

80

2

5

4

4

4

20

13

 

 

50

125

100

100

100

500

208

 

 

 

17

16

20

19

21

55

32

1

425

400

500

475

525

1375

512

24

21

28

26

25

27

84

50

1

زبان

1- دوره آموزشي زبان انگليسي

 

---

1/9

*

 

 

 

 

2

80

5

200

23

920

 

30

سمينار

1- سمينار شهروند الکترونيک و آموزش مجازي

2- سمينار کنفرانس بين المللي مديريت  

3- سمينار مديريت تکنولوزي

4- سمينار تجزيه و تحليل مشکلات تصميم گيري

 

---

53174

53424

 53107

22/9

  27/9

 20/9

*

   

 *

 *

 

 

*

 

 

5

10

15

 

 

30

 

 

30

60

70

2

1

1

140

50

20

24

 

120

2

1

     1

دوره­هاي HSE

1-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تأييد رئيس آموزش:

تعداد کارکنان فني

 

جمع کل

5

10

51

915

97

1443

291

5715

444

جمع کل نفر ساعت 8083 دوره آموزش تاييد رئيس آموزش :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد کارکنان غيرفني

416

تعداد کل شاغلين

 

 

 

 

 

تعداد کارکنان A و بالاتر

 

سرانه آموزشي

 

 

 

 

 

 

گزارش مربوط به آموزش كاركنان ساير شركتها:

دوره­هاي فني

تعداد

شركت/ منطقه

-

-

دوره­هاي غيرفني

6

8

 


 
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما