آمار بازدیدکنندگان
تعداد بازديد اين صفحه: 20493
تعداد بازديد از سايت: 151154776
تعداد بازديد زيرپورتال: 12434544
اين زيرپورتال امروز: 6569
در امروز: 63863
اين صفحه امروز: 9
آبان
آبان 
عملکرد آبان ماه
رديفعنوان شاخصشرح شاخص  عملکرد در آبان ماهمعيار دستيابيوزن شاخص
1دوره هاي اجباري   11( تفکيک دوره هاي برگزار شده بطور ماهيانه)
 122 % =  __________________________
   9 ( تعداد دوره هاي پيش بيني شده)
 

65 %
 

  30
2دوره هاي فوق برنامه  1532  ( تعداد ساعت برگزار شده)
  6/76 % =  ______________________
  2000  (  تعداد ساعت آموزشي برنامه  .  ريزي شده در سال)
 

70 %


  25
3اثر بخشي آموزشي  در صد اثر بخشي دوره هاي  .  77   %  =  آموزشي بر گزار شده   

65 %


  25
4ارزيابي تسهيلات آموزشي  درصد رضايتمندي تسهيلات
   90 % =  آموزشي برگزار شده
 

60%


  30

جمع کل

  100 

 
 
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما