آمار بازدیدکنندگان
تعداد بازديد اين صفحه: 24174
تعداد بازديد از سايت: 150657196
تعداد بازديد زيرپورتال: 12386720
اين زيرپورتال امروز: 4227
در امروز: 33726
اين صفحه امروز: 6
روش اجرایی آموزش
روش اجرايي 
 

روش اجرايي آموزش

1- خط مشي :

خط مشي واحد آموزش بعنوان بهترين واحد آموزش شرکت ملي گاز ايران در نظر گرفته شده است. 

2- هدف:

نياز سنجي ، برنامه ريزي ، اجرا و ارزيابي دوره هاي آموزشي بمنظور پرورش قابليت ها و توانايي هاي کارکنان ، رشد و شکوفايي آنها ، تربيت نيروي انساني ماهر در زمينه هاي حرفه اي و تخصصي و ايجاد انگيزه در کارکنان جهت بالا بردن اثر بخشي کار و عملکرد آنها که نهايتا به ارتقاء سطح سازمان در راستاي پياده سازي نظام مديريت يکپارچه          OHSAS 18001 (1999), ISO 14001(2004),ISO 9001(2000) منجر ميشود.

3- دامنه کاربرد :

اين روش اجرايي ، آموزش کليه پرسنل رسمي شرکت گاز استان گلستان را در بر مي گيرد.

4- مسئوليتها و اختيارات :

مسئوليت اجراي اين روش اجرايي بر عهده مسئول و کارکنان واحد آموزش مي باشد .

5- شرح فعاليت :

براي انتخاب و اجراي آموزش بمنظور جبران فاصله مربوط به شايستگي موجود نسبت به شايستگي مورد انتظار ، مسئول آموزش بايد مراحل زير را در فرآيند آموزش مورد نظارت قرار دهد.

1-5 تعيين نيازهاي آموزشي پرسنل :

نيازسنجي آموزشي پرسنل مطابق بادستور العمل( نياز سنجي آموزشي سالانه کارکنان ) به شماره

FR 61204/1     صورت پذيرد.

2-5- طراحي و برنامه ريزي آموزشي :

طراحي و برنامه ريزي آموزشي بر اساس نياز سنجي آموزش پرسنل با در نظر گرفتن الزامات مربوط به زمان و زمانبندي برنامه ، ملاحظات مالي ، الزامات مربوط به خط مشي ، انگيزش توانايي افرادي که بايد آموزش داده شوند ، استفاده از منابع معتبر آموزشي داخلي و سرانه آموزشي تصويب شده صورت مي گيرد .

 مراحل برنامه ريزي آموزشي به صورت زير مي باشد :

1- بعد از تکميل ( شناسنامه آموزشي کارکنان ) به منظور مشخص شدن تعداد شرکت کنندگان هر دوره اطلاعات مندرج در فرم ( شناسنامه آموزشي کارکنان ) به فرم ( اسامي کارکنان واجد شرايط شرکت در دوره / سمينار ) به ش

 

2- در صورت به حد نصاب رسيدن تعداد کارکنان ( حداقل 10 نفر ) محل اجراء دوره آموزشي در فرمهاي مربوطه استان گلستان ثبت مي شود در غير اينصورت محل اجراي ساير استانها ثبت مي گردد .

3- در صورتي که محل اجراء استان گلستان باشد تاريخ اجراء با در نظر گرفتن نوع دوره ها ( تخصصي عمومي ) و فصلهاي کاري توسط مسئول آموزش تعيين خواهد شد .

4- جهت کسب مجوز ، اطلاعات مربوط به دوره ها در فرم ( اعلام دوره هاي آموزشي کارکنان شرکت گاز استان گلستان در سال... ) به شماره فرم ثبت مي گردد و به تائيد مسئول آموزش ، رئيس امور اداري و مدير محترم عامل مي رسد.

5- با در نظر گرفتن فرم ( پيش بيني فعاليتهاي آموزشي شرکت گاز استان  گلستان در سال ... ) به شماره فرم TR-PL-02 تکميل مي گردد.

6- فرمهاي زير در قالب تقويم آموزشي به صورت کتابچه تهيه مي گردد و يک نسخه از آن براي آموزش و تجهيز نيروي انساني شرکت ملي گاز ايران ارسال مي گردد.

- فرم اسامي کارکنان واجد شرايط شرکت در دوره / سمينار آموزشي

- فرم اعلام دوره هاي آموزشي کارکنان شرکت گاز استان گلستان در سال ...

 - فرم پيش بيني فعاليتهاي آموزشي شرکت گاز استان گلستان در سال ...

3- 5 -  اجراء آموزش : 

بعد از تهيه تقويم آموزشي ، دوره ها جهت اجراء به صورت سه ماهه برنامه ريزي مي شوند و خدمات آموزشي را مي توانيم به سه دسته زير تقسيم بندي نمائيم .

1-3- 5 -  اجراء آموزش دورن سازماني

اين دوره ها به صورت متمرکز براي پرسنل در واحد آموزش شرکت گاز استان گلستان برگزار        مي گردند و اجراي دوره ها شامل مراحل زير مي باشد :

1- انتخاب اساتيد ( در درجه اول استفاده از امکانات مراکز آموزشي استان )

2- دعوت از استاد مربوطه و دريافت رزومه ( در صورتي که براي اولين بار با استاد همکاري نماييم ) سيلابس درسي ، جزوه و ارائه ليست شرکت کنندگان و سمت آنها به استاد .

3- اعلام دوره هاي در حال برگزاري به تهران و ديگر استانها جهت اعزام کارکنان در صورت نياز

4- دعوت از همکاران معرفي شده طبق نياز سنجي صورت گرفته با معرفي استاد و ارائه سيلابس درسي جهت آشنايي با مباحث دوره .

5- هماهنگي با روساي واحدها جهت حضور افراد تحت پوشش آنها در دوره هاي آموزشي

6-  هماهنگي با خدمات اجتماعي رفاهي جهت پذيرايي از شرکت کنندگان.

7- در صورتي که شرکتهاي ديگر افرادي جهت دوره معرفي شوند هماهنگي و معرفي آنها به واحد حراست و خدمات اجتماعي رفاهي جهت تردد و مهمانسرا و فراهم نمودن شرايط پذيرايي

 ماره فرم FR 61209  انتقال مي يابد .

 

8- فراهم نمودن امکانات آموزشي از قبيل لپ تاب ، ويديو پروژکتور ، لوازم التحرير ، تهيه جزوه به تعداد شرکت کنندگان .

9- ارزشيابي استاد و خدمات اجرايي آموزش از همکاران مطابق فرم ( ارزشيابي دوره آموزشي ) به شماره فرم FR612/0/1

10- دريافت وضعيت حضور و غياب و نتايج ارزيابي استاد از همکاران در قالب برگزاري آزمون يا ارائه پروژه مطابق فرم ( اعلام نتايج دوره آموزشي) به شماره فرم FR61209

11- تهيه فرم ( جمع بندي ارزيابي دوره آموزشي ) به شماره     و ارائه يک نسخه به استاد .

12- پرداخت حق الزحمه استاد طبق فرم ( قرارداد آموزشي با اشخاص حقيقي غير شاغل در شرکت ) به شماره فرم .

13- در صورتي که استاد از همکاران شرکت باشد حق الزحمه مطابق بخشنامه وزارت نفت پرداخت مي گردد .

14- تکميل فرم ( اعلاميه  ريز هزينه هاي مهمان ) به شماره فرم

15- تشکيل پرونده دوره آموزشي متشکل از جزوه ، نمونه سوالات امتحاني ، فرم ( اعلام نتايج دوره آموزشي) و فرم ( جمع بندي ارزيابي دوره آموزشي ) فرم ( قرارداد آموزشي با اشخاص حقيقي غير شاغل در شرکت ) و فرم ( اعلاميه ريز هزينه هاي مهمان )

16- صدور گواهينامه آموزشي و ارائه آن ) به همکاران و نگه داري يک کپي از آن در پرونده پرسنلي

17- ثبت ليست همکاران در سيستم کامپيوتري و در شناسنامه آموزشي آنها

2-3-5 خدمات آموزشي برون سازماني

1-2-3-5-  اعزام به دوره هاي آموزشي خارج از شرکت

در مواردي که تعداد نفرات شرکت کننده در يک دوره به حد نصاب نرسد ، در صورت برگزاري دوره در ديگر استانها پرسنل با هماهنگي روساي مربوطه جهت شرکت در دوره آموزشي درخواستي به واحد مربوطه اعزام مي گردند.

1- در برگشت همکاران ملزم به ارائه يک نسخه از جزوه آموزشي مربوطه مي باشند.

2-  واحد آموزش نيز جهت ثبت در سيستم کامپيوتري و شناسنامه آموزشي و صدور گواهينامه ملزم به دريافت نتايج دوره مربوطه مي باشد .

2-2-3-5- اعزام به دوره هاي آموزشي موردي

در مورد دوره ها يا سمينارهاي آموزشي موردي کارکنان بعداز کسب مجوز و با هماهنگي هاي روساي مربوطه ثبت نام افراد صورت مي گيرد و همکاران موظف هستند بعد از طي روز/ سمينار

 

مدارک لازم اعم از جزوه و گواهينامه را جهت ثبت در سيستم ، شناسنامه آموزشي و بايگاني در پرونده پرسنلي به واحد آموزش ارائه نمايند .

3-3-5  آموزش خانواده ها

جهت برنامه ريزي براي پرکردن اوقات فراغت خانواده ها و ايجاد انگيزه و بالا بردن سطح دانش و آگاهي فرزندان و خانواده هاي کارکنان واحد آموزش ، موارد زير را انجام مي دهد.

1- بررسي و انتخاب دوره ها و کسب مجوز جهت برگزاري دوره ها

2- ثبت نام از فرزندان و همسران کارکنان در دوره هاي تصويب شده

3- دعوت از استاد جهت برگزاري دوره

4- دعوت و برگزاري دوره ها به صورتي که تداخلي با کلاسهاي کارکنان نداشته باشد.

5- هماهنگي با واحد خدمات اجتماعي و رفاهي جهت پذيرايي

6- تهيه لوازم آموزشي مورد نياز توسط آموزش

7- جمع آوري ليست حضور و غياب و ثبت نتايج

8- پرداخت هزينه حق الزحمه استاد طبق فرم ( قرارداد آموزشي با اشخاص حقيقي غير شاغل در شرکت )

9- بايگاني سوابق در پرونده آموزشي خانواده ها در سال...

 

4-3-5-  آموزش نيروهاي ارکان ثالث

در مورد نيروهاي ارکان ثالث که از طريق پيمانکار جذب شده اند مطابق با بندهاي آموزشي پکيج عمل مي گردد. با توجه به نياز آموزشي و نقش آن در افزايش بهره وري در صورتي که کلاسهاي آموزشي برگزار شده براي پرسنل رسمي فضا و جاي خالي داشته باشد با هماهنگي و موافقت رئيس مربوطه از اين نيروها جهت شرکت در کلاسها دعوت بعمل مي آيد .

 

4-5- ارائه گزارش عملکرد

واحد آموزش ماهانه فرم (گزارش عملکرد ماهيانه آموزش شرکت گازاستان گلستان در ماه    سال     )

به شماره فرم  tr-mo-01

و فرم ( گزارش هزينه هاي آموزش شرکت گاز استان گلستان در ماه    سال     ) به شماره فرم tr-mo-03

را تهيه مي نمايد .

 تذکر : فرمهاي شماره tr-mo-o1  و tr-mo-03  فرمهاي برون سازماني مي باشد

5-5- در صورتي که امکان برگزاري امتحان باشد مرحله اول ارزيابي با برسي ميزان آگاهي فرد قبل از دوره و مقايسه آن با نتيجه آزمون در پايان دوره صورت مي گيرد .

  

 

 

2- در مرحله بعدي 3  ماه پس از دوره آموزشي برگزار شده مطابق با فرم ( ارزيابي کارکنان ) به شماره فرم FR61211/1              توسط رئيس واحد مربوطه اثربخشي دوره مورد ارزيابي قرار مي گيرد .

 

6-ثبت و کنترل سوابق :

رديف

                         عنوان و کد  فرم

مسئول تکميل

نگهداري

محل

نگهداري

مدت

نگهداري

1

اسامي کارکنان واجد شرايط شرکت در دوره / سمينارFR61209

واحد آموزش

واحد آموزش

3 سال

2

اعلام دوره هاي آموزشي کارکنان شرکت گاز استان گلستان

 

واحد آموزش

واحد آموزش

5 سال

3

پيش بيني فعاليتهاي آموزشي شرکت گاز

استان گلستان TR-PL-02

واحد آموزش

واحد آموزش

5 سال

4

ارزشيابي دوره آموزشي

واحد آموزش

واحد آموزش

2 سال

5

اعلام نتايج دوره آموزشيFR61213/1

واحد آموزش

واحد آموزش

5 سال

6

جمع بندي ارزيابي دوره آموزشيFR61201

واحد آموزش

واحد آموزش

5 سال

7

قرارداد آموزشي با اشخاص حقيقي غير شاغل در شرکت

واحد آموزش

واحد آموزش

5 سال

8

اعلاميه ريز هزينه مهمان

واحد آموزش

واحد آموزش

3 سال

9

گزارش عملکرد ماهيانه آموزش شرکت گاز

 استان گلستان در ماه سالTR-MO-01

واحد آموزش

واحد آموزش

5 سال

10

گزارش هزينه هاي آموزشي شرکت گاز استان گلستان  در ماهدرسالTR-MO-03

واحد آموزش

واحد آموزش

5 سال

11

ارزيابي کارکنانFR61201

واحد آموزش

واحد آموزش

5 سال

 


 
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما