آمار بازدیدکنندگان
تعداد بازديد اين صفحه: 20801
تعداد بازديد از سايت: 151152454
تعداد بازديد زيرپورتال: 12434390
اين زيرپورتال امروز: 6415
در امروز: 61541
اين صفحه امروز: 7
مهر
مهر 
شاخص عملکرد مهر ماه
رديفعنوان شاخصشرح شاخص  عملکرد در مهر ماهمعيار دستيابيوزن شاخص
1دوره هاي اجباري   7( تفکيک دوره هاي برگزار شده بطور ماهيانه)
 140 % =  __________________________
  5 ( تعداد دوره هاي پيش بيني شده)
 

65 %
 

  30
2دوره هاي فوق برنامه  ( تعداد ساعت برگزار شده)
  0 % =  ______________________
  (  تعداد ساعت آموزشي برنامه   .  ريزي شده در سال)
 

70 %


  25
3اثر بخشي آموزشي   در صد اثر بخشي دوره هاي  .  75 %  =  آموزشي بر گزار شده   

65 %


  25
4ارزيابي تسهيلات آموزشي  درصد رضايتمندي تسهيلات
  5/89 % =  آموزشي برگزار شده
 

60%


  30

جمع کل

  100  

 


 
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما