آمار بازدیدکنندگان
تعداد بازديد اين صفحه: 20052
تعداد بازديد از سايت: 152774421
تعداد بازديد زيرپورتال: 12617621
اين زيرپورتال امروز: 3191
در امروز: 35885
اين صفحه امروز: 4
مهر
مهر 

فرم گزارش عملکرد ماهيانه واحد آموزش  شرکت گاز استان گلستان در ماه مهر سال89 13
عنوان دوره­هاي اجرا شدهکد دورهتاريخ اجراءنوع دورهسطح تحصيلي شرکت­کنندگانمجموع تعداد نفرات
عموميپايهتخصصيزيرديپلمديپلمفوق­ديپلمليسانس و بالاتر
تعداد نفراتنفرساعتتعداد نفراتنفرساعتتعداد نفراتنفرساعتتعداد نفراتنفرساعت
فني/ تخصص1-دوره آموزشي بودار کنندگي گاز طبيعي
2- دوره آموزشي ابزار دقيق گازرساني 
3- دوره آموزشي نشت يابي و نشت گيري
4- دوره آموزشي استاندارد اجراي شبکه گازرساني
10105
10600
19302
10504
3/7
18/7
18/7
25/7


*
*
*
*


4
8
18
5
100
200
450
125
7
6
8
13

175
150
200
325

5
2
1
1
125
50
25
25
16
16
27
19

اداري، مالي، بازرگاني1-دوره آموزشي اصول نامه نگاري
2-دوره آموزشي ارتباط موثر در سازمان
3-دوره آموزشي بهداشت رواني در محيط کار
4- دوره آموزشي اصول حفاظت فيزيکي (نيروهاي حراست )
5- دوره آموزشي اصول حفاظت فيزيکي (نيروهاي حراست )
6- دوره آموزشي اصول و روشهاي نگهداري اسناد و مدارک (نيروهاي حراست )
50006
53109
50007


10/7
25/7
29/7
3/7
5/7
18/7
*
*
*
*
*
*


6

13
31
20
25
150

375
372
240
300

1
9


25
225

3
8
7


75
200
175


9
9
29
مديريت­و رتبه­هاي A و بالاتر


دوره­هاي HSE


تأييد رئيس آموزش: تعداد کارکنان فني78جمع کل

130231244110027675125
تعداد کارکنان غيرفني47تعداد کل شاغلين
تعداد کارکنان A و بالاتر
سرانه آموزشيگزارش مربوط به آموزش كاركنان ساير شركتها:دوره­هاي فنيتعدادشركت/ منطقه
44
دوره­هاي غيرفني66


 
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما