به پایگاه اطلاع رسانی مدیریت توسعه منابع انسانی خوش آمدید    
درباره‌ ما
امور كاركنان 

 

امور كاركنان بعنوان حساسترين سازمان مديريت اداري و آموزش وظايف و مسئوليتهاي ذيل را عهده دار مي باشد و تلاش دارد تا موجبات پيشرفت بخشهاي عملياتي - اجرايي را فراهم نمايد.

- مسئوليت اجرايي اقدامات تكميلي واحدهاي مختلف ستادي و غيرستادي در خصوص شقوق مختلف استخدام‌، اعاده بكار، انتصاب، مأموريت از ساير سازمانها به شركت و بالعكس، مسائل مربوط به آراء صادره توسط هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان وساير مراجع قضائي وشقوق مختلف خاتمه خدمت

- مسئوليت نظارت، هماهنگي، برنامه ريزي، كنترل و پاسخگويي و حل مشكلات مربوط به فعاليتهاي اجرايي فرآيند ورود و خروج كارشناسان خارجي، اعزام مأمورين و بيماران به خارج از كشور و تهيه بليط هاي داخلي و خارجي

- انجام كليه فعاليتهاي اجرايي حقوق و دستمزد، ترفيعات، اضافه شايستگي، فوق العاده شغل، تعديل حقوق، تعيين حقوق و هماهنگي و نظارت بر اقدامات مزبور در واحدهاي غيرستادي

- فعاليتهاي اجرايي فرآيندهاي حضور و غياب، مرخصيها (استحقاقي، بدون حقوق و تحصيلي)، پرداخت اضافه كاري، بررسي و تأييد كاركرد كاركنان، پرداخت فوق العاده ها، هزينه هاي مأموريت داخل كشور و صدور گواهي اشتغال بكار

- فعاليتهاي اجرايي فرآيندهاي بازنشستگي، احتساب سوابق كار از لحاظ بازنشستگي و اقدامات اداري لازم در رابطه با انواع وامهاي مورد تقاضاي كاركنان

- بررسي و اخذ تأييد اسناد درماني كاركنان، بازپرداخت هزينه هاي دارو و درمان و پروتز و اروتز و اقدامات لازم جهت صدور و تحويل دفترچه هاي خدمات درماني كاركنان

- تهيه و تنظيم اطلاعات اداري و پرسنلي، طراحي و تنظيم الگو و سرفصل گزارشات آماري، جداول و نمودارهاي موردنياز ماهيانه، فصلي و ساليانه با استفاده از روشهاي نوين آماري

- هماهنگي، كنترل و پاسخگويي به بخشهاي سيستم جامع پرسنلي، سيستم اتوماسيون اداري و سيستم اتوماسيون بايگاني اداري

- حفظ و نگهداري پرونده هاي پرسنلي و حقوق كارمندان و بايگاني اسناد و مدارك راكد

واحدهاي تابعه  امور كاركنان:

1) خدمات پرسنلي 

2) حقوق ودستمزد

3) وام ، مزايا و بازنشستگي

4) خدمات مسافرت  

5) آمار واطلاعات و نگهداشت سيستمهاي پرسنلي                                                       


 


1385/3/29 دوشنبه
....
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما