آمار بازدیدکنندگان
تعداد بازديد اين صفحه: 20646
تعداد بازديد از سايت: 152686813
تعداد بازديد زيرپورتال: 12609967
اين زيرپورتال امروز: 1370
در امروز: 6111
اين صفحه امروز: 5
تقویم آموزشی نیروها ی رسمی
تقويم آموزشي نيرو هاي رسمي 
دوره هاي  اداري ، مالي ، بازرگاني- كاركنان رسمي شركت گاز استان گلستان در سال 1389

رديفعنوان دورهكد دورهتاريخ اجرامحل اجرا
1مقررات مربوط به قراردادهاي پيمانکاري5001012/2/89 مرکز آموزش شرکت گاز گلستان
2بودجه5110923/3/89مرکز آموزش شرکت گاز گلستان
3اصول نامه نگاري500066/4/89 مرکز آموزش شرکت گاز گلستان
4قانون ماليات بر ارزش افزوده5110513/4/89 مرکز آموزش شرکت گاز گلستان
5تدارکات کالا ويژه گازرساني5213921/6/89 مرکز آموزش شرکت گاز گلستان
6اصول بايگاني و روشهاي نگهداري اسناد و مدارک5000128/6/89 مرکز آموزش شرکت گاز گلستان
7قانون کار5001327/9/89 مرکز آموزش شرکت گاز گلستان
8طرح تکريم ارباب رجوع500485/10/89 مرکز آموزش شرکت گاز گلستان
9روانشناسي خانواده5006512/10/89 مرکز آموزش شرکت گاز گلستان
10بازرسي انبار5210319/10/89 مرکز آموزش شرکت گاز گلستان
11اصول روانشناسي عمومي50005اعلام مي گرددمرکز آموزش شرکت گاز گلستاندوره هاي مديريتي  - كاركنان رسمي شركت گاز استان گلستان در سال 1389

رديفعنوان دورهكد دورهتاريخ اجرامحل اجرا
1اصول کلي تحقيق و گزارش نويسي5310019/2/89 مرکز آموزش شرکت گاز استان گلستان
2پرورش کارمندان5310128/2/89 مرکز آموزش شرکت گاز استان گلستان
3تجزيه و تحليل مشکلات و تصميم گيري5310716/3/89 مرکز آموزش شرکت گاز استان گلستان
4تکنيکهاي آماري5313220/4/89 مرکز آموزش شرکت گاز استان گلستان
5اصول برقراري ارتباط موثر در سازمان5310927/4/89 مرکز آموزش شرکت گاز استان گلستان
6فن اداره جلسات531043/7/89مرکز آموزش شرکت گاز استان گلستان

7تکنيکهاي آماري5313218/7/89 مرکز آموزش شرکت گاز استان گلستان


دوره هاي  فني و تخصصي - كاركنان رسمي شركت گاز استان گلستان در سال 1389
رديفعنوان دورهكد دورهتاريخ اجرامحل اجرا
1بهر برداري و تعميرات شبکه (ف و پ)101014/2/89   مر کزآموزش شرکت گازاستان گلستان
2اصول و روشهاي عايق کاري171012/3/89 مر کزآموزش شرکت گازاستان گلستان
3مباني طراحي شبکه هاي گازرساني (ف و پ)104039/3/89 مر کزآموزش شرکت گازاستان گلستان
4بودار کنندگي گاز طبيعي101052/5/89 مر کزآموزش شرکت گازاستان گلستان
5ايمني گاز طبيعي در شبکه گازرساني191089/5/89 مر کزآموزش شرکت گازاستان گلستان
6ابزار دقيق گازرساني (اندازه گيري و کنترل)1060016/5/89 مر کزآموزش شرکت گازاستان گلستان
7استاندارد اجراي شبکه هاي گاز رساني1050423/5/89 مر کزآموزش شرکت گازاستان گلستان
8نشت يابي و نشت گيري193021/6/89 مر کزآموزش شرکت گازاستان گلستان
9اصول جوشکاري لوله ويژه گازرساني211016/6/89 مر کزآموزش شرکت گازاستان گلستان
10شناخت لوله و اتصالات1090114/6/89 مر کزآموزش شرکت گازاستان گلستان
11تخليه هواي خطوط و شبکه هاي گازي1010213/7/89 مر کزآموزش شرکت گازاستان گلستان
12شناخت دستگاهها و ماشين آلات ساختماني1090025/7/89 مر کزآموزش شرکت گازاستان گلستان
13انواع شيرها و نگه داري از آنها119022/8/89 مر کزآموزش شرکت گازاستان گلستان
14برنامه ريزي تعميرات اساسي با استفاده از رايانه121009/8/89 مر کزآموزش شرکت گازاستان گلستان
15تحويل و تحول پروژه1250016/8/89 مر کزآموزش شرکت گازاستان گلستان
16ابزار دقيق گازرساني1600922/8/89 مر کزآموزش شرکت گازاستان گلستان
17خوردگي خطوط لوله و حفاظت کاتديک171007/9/89 مر کزآموزش شرکت گازاستان گلستان
18ايمني ترافيک و رانندگي تدافعي1990314/9/89 مر کزآموزش شرکت گازاستان گلستان
19ايمني بهداشت محيط کار ( بهداشت صنعتي)1980020/9/89 مر کزآموزش شرکت گازاستان گلستان
20نقشه کشي و نقشه خواني1040025/10/89 مر کزآموزش شرکت گازاستان گلستان
22مباني طراحي شبکه هاي گازرساني (ف و پ)1040325/10/89 مر کزآموزش شرکت گازاستان گلستان

تقويم آموزشي سال 1389در يک نگاه
رديفنام دورهکد دورهتاريخ برگزاري
1بهر برداري و تعميرات شبکه (ف و پ)101014/2/89   
2مقررات مربوط به قراردادهاي پيمانکاري5001012/2/89
3اصول کلي تحقيق و گزارش نويسي5310019/2/89
4پرورش کارمندان5310128/2/89
5اصول و روشهاي عايق کاري171012/3/89
6مباني طراحي شبکه هاي گازرساني (ف و پ)104039/3/89
7تجزيه و تحليل مشکلات و تصميم گيري5310716/3/89
8بودجه5110923/3/89
9بهره برداري و نگه داري ايستگاههاي تقليل فشار1010330/3/89
10اصول نامه نگاري500066/4/89
11قانون ماليات بر ارزش افزوده5110513/4/89
12تکنيکهاي آماري5313220/4/89
13اصول برقراري ارتباط موثر در سازمان5310927/4/89
14بودار کنندگي گاز طبيعي101052/5/89
15ايمني گاز طبيعي در شبکه گازرساني191089/5/89
16ابزار دقيق گازرساني (اندازه گيري و کنترل)1060016/5/89
17استاندارد اجراي شبکه هاي گاز رساني1050423/5/89
18نشت يابي و نشت گيري193021/6/89
19اصول جوشکاري لوله ويژه گازرساني211016/6/89
20شناخت لوله و اتصالات1090114/6/89
21تدارکات کالا ويژه گازرساني5213921/6/89
22اصول بايگاني و روشهاي نگهداري اسناد و مدارک5000128/6/89
23فن اداره جلسات531043/7/89
24تکنيکهاي آماري5313218/7/89
25تخليه هواي خطوط و شبکه هاي گازي1010213/7/89
26شناخت دستگاهها و ماشين آلات ساختماني1090025/7/89
27انواع شيرها و نگه داري از آنها119022/8/89
28برنامه ريزي تعميرات اساسي با استفاده از رايانه121009/8/89
29تحويل و تحول پروژه1250016/8/89
30ابزار دقيق گازرساني1600922/8/89
31خوردگي خطوط لولهو حفاظت کاتديک171007/9/89
32ايمني ترافيک و رانندگي تدافعي1990314/9/89
33ايمني بهداشت محيط کار ( بهداشت صنعتي)1980020/9/89
34قانون کار5001327/9/89
35طرح تکريم ارباب رجوع500485/10/89
36روانشناسي خانواده5006512/10/89
37بازرسي انبار5210319/10/89
38نقشه کشي و نقشه خواني1040025/10/89
39نقشه کشي و نقشه خواني و متره برآورد1040225/10/89
40مباني طراحي شبکه هاي گازرساني (ف و پ)1040325/10/89
41آموزش عمومي HSE پيمانکاران19808متقابلا اعلام مي گردد


 
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما