آمار بازدیدکنندگان
تعداد بازديد اين صفحه: 13359
تعداد بازديد از سايت: 151060697
تعداد بازديد زيرپورتال: 12424340
اين زيرپورتال امروز: 3309
در امروز: 21763
اين صفحه امروز: 2
بهمن
بهمن 
 

فرم گزارش عملکرد ماهيانه واحد آموزش  شرکت گاز استان گلستان در ماه بهمن  سال89 13

عنوان دوره­هاي اجرا شده

کد دوره

تاريخ اجراء

نوع دوره

سطح تحصيلي شرکت­کنندگان

مجموع تعداد نفرات

عمومي

پايه

تخصصي

زيرديپلم

ديپلم

فوق­ديپلم

ليسانس و بالاتر

تعداد نفرات

نفرساعت

تعداد نفرات

نفرساعت

تعداد نفرات

نفرساعت

تعداد نفرات

نفرساعت

فني/ تخصص

1- دوره آموزشي روانکاري ولوها    

 

11605

 

01/11

 

 

 

   *

 

 

 

 

9

 

72

 

9

 

72

 

9

      

72

   

     27

 

اداري، مالي، بازرگاني

1-دوره آموزشي وظايف اداري و دفتري مسئول دفتر

 

 

 

ــــــ

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

175

 

 

 

 

7

 

رايانه   

1- دوره آموزشي آشنايي با نرم افزار مديريت محتوي وب سايت

20159

11/11

*

 

 

 

 

 

1

25

 

 

 

 

1

زبان

1- دوره آموزشي زبان انگليسي

 

---

1/11

*

 

 

 

 

2

80

5

200

23

920

 

30

سمينار

1-    سمينار توسعه نظام و تامين مالي

2-      سمينار آموزشي روساي آموزش

3-       

    ــــــ

    ـــــ

30/11

27/11

 

  

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      2

      1

 

50

 25

2

1

دوره­هاي HSE

1- دوره رانندگي به روش تدافعي

2- دوره ايمني گاز طبيعي

3- دوره امداد و فوريتهاي پزشکي

4- دوره ايمني و آتش نشاني

5- دوره HSE براي پيمانکاران

6- دوره بهداشت محيط کار

19903

19107

19900

19105

19808

19800

02/11

06/11

09/11

11/11

16/11

01/11

*

*

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

15

15

35

15

15

15

180

180

630

180

180

240

14

14

14

14

13

50

168

168

252

168

156

800

1

1

2

1

2

20

12

12

36

12

24

320

30

30

51

30

30

85

تأييد رئيس آموزش:

تعداد کارکنان فني

57

جمع کل

 

 

122

1767

140

2159

62

1483

324

جمع کل نفر ساعت 5409 دوره آموزش تاييد رئيس آموزش :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد کارکنان غيرفني

41

تعداد کل شاغلين

 

 

 

 

 

تعداد کارکنان A و بالاتر

 

سرانه آموزشي

 

 

 

 

                    

 

 

گزارش مربوط به آموزش كاركنان ساير شركتها:

دوره­هاي فني

تعداد

شركت/ منطقه

-

-

دوره­هاي غيرفني

ــ

ــ

 


 
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما