كتابخانه واحد آموزش
ليست كتب آموزشي


در كتابخانه آموزش گاز استان مركزي 6360جلد كتاب در زمينه هاي مختلف وجود دارد كه به اختصار به عناوين برخي از اين كتب اشاره گرديده است .

فايلها
LIST-KETAB.pdf 299.582 KB ليست كتابهاي مرجع و فني تخصصي