اخبار
هماهنگ کننده امور ایثارگران شرکتهای ستادی

نام شرکت

نام و نام خانوادگی

تلفن

فکس

ایمیل

آدرس شرکت

شرکت انتقال گاز ایران

محسن معماری

81314060

88347324

memari@nigc.ir 

 

شرکت بازرگانی گاز ایران

محمدرضا عسگری

5155
5004

5287

asgari_mr@nigc.ir 

تهران- خیابان شهید قرنی- نبش سپند-پلاک 196

شرکت ذخیره سازی گاز طبیعی

سید محمد تقی میر صانع

66499120

66499120

isargaran_department@nigc-ngsc.ir  

تهران- خیابان طالقانی-رو به روی وزارت نفت

شرکت مهندسی و توسعه گاز

محمد عرفاتی

81316482

88946604

ece_isargaran@nigc-eng.ir 

تهران- خیابان ویلا- پ 141