آموزش شركتهاي تابعه
مقدمه

نيروي انساني كارآمد مهمترين جزء در هر سازمان است و شرط اساسي براي پيشبرد اهداف سازمان آموزش نيروي انساني است. بدين ترتيب آموزش دادن اعضاي سازمان به صورت خلاق، مبتكر و برنامه ريز در مسير موفقيت و رشد سازمان حركت كرده و همچنين نقش قابل ملاحظه اي در شناخت اعضاء نسبت به نياز هاي فردي و اجتماعي خواهد داشت. آموزش ابزاري ضروري در جهت سرعت بخشيدن به رشد سازمان و شاخصي براي ارزيابي سازمان است. آموزش شركت ملي گاز ايران بخشي را در سامانه الكترونيكي آموزش تحت عنوان آموزش شركتهاي تابعه طراحي كرده است كه در آن شركتهاي گاز استاني، پالايشي و مناطق عملياتي انتقال ميتوانند به معرفي فعاليتها و برنامه هاي آموزشي مربوطه بپردازند. اميد است با عنايت خداوند در جهت اهداف سازمان و پيشرفت ايران عزيز قدمهاي محكم برداريم .