شركت پالايش گاز بيد بلند 2
دوره هاي آموزشي در حال ساخت