گروه برق و ابزار دقيق
برق

برق شاخه اي از مهندسي است كه به توليد، توزيع، كنترل، طراحي و تعميرات تجهيزات برقي و مصرف اين انرژي مي پردازد. لذا مهندسين برق در بخش توليد با بهره گيري از دانش و تكنولوژي هاي موجود نظير مكانيك، كنترل، الكترونيك و ابزار دقيق منابع انرژي نظير حرارت، باد، تابش و ... را تبديل به انرژي الكتريكي نموده و آنرا توسط تجهيزات برقي نظير ترانسفورماتورها، ديژنكتورها، سوئيچهاي قدرت و ... توزيع و در اختيار مصرف كننده هاي الكتريكي قرار مي دهند. عمل توليد و توزيع هر يك به نوبه خود  توسط كنترل كننده هايي به منظور تنظيم سطح ولتاژ، فركانس و همچنين تطبيق ميزان مصرف با توليد صورت مي پذيرد. لذا اهميت و جايگاه اين شاخه از علوم مهندسي در صنايع تحت عنوان يك منبع انرژي ضروري و كار آمد بر همگان آشكار مي باشد.