شطرنج
شطرنج برا المپياد فرزندان mini.jpg
اطلاعيه ورزشي فرزندان پسر ( شطرنج )

امور ورزش و تربيت بدني شركت ملي گاز ايران در جهت آماده سازي و انتخاب بازيكنان رشته شطرنج براي حضور در مسابقات فرزندان پسر كمتر از 25 سال و شركت در المپياد هاي مربوطه با همكاري هيات ورزشهاي همگاني  از علاقمندان دعوت به عمل مي آورد