ورزشهاي رزمي
IMG_25822222.jpg

_PEI0385.jpg

_PEI0349.jpg

IMG_2582.JPG

IMG_2609.JPG

IMG_2662.JPG

IMG_2642.JPG

IMG_2633.JPG

IMG_2639.JPG

IMG_2696.JPG

IMG_2684.JPG

IMG_2739.JPG
برگزاري اولين دوره آموزشي رشته رزمي در سال جاري

در گردهمايي آموزشي ورزشكاران رزمي ستاد شركت ملي گاز ايران كه بعدازظهر روز دهم تيرماه در مجموعه ورزشي شهيد كبكانيان برگزار شد، مديرتوسعه منابع انساني شركت ملي گاز ايران بر توسعه ورزش همگاني تأكيد نمود


تأكيد مديرتوسعه منابع انساني شركت ملي گاز ايران

بر توسعه ورزش همگاني


در گردهمايي آموزشي ورزشكاران رزمي ستاد شركت ملي گاز ايران كه بعدازظهر روز دهم تيرماه در مجموعه ورزشي شهيد كبكانيان برگزار شد، مديرتوسعه منابع انساني شركت ملي گاز ايران بر توسعه ورزش همگاني تأكيد نمود.
به گزارش روابط عمومي شركت ملي گاز ايران، مدير توسعه منابع انساني و رئيس شوراي ورزش شركت ملي گاز ايران در اين همايش ضمن قدرداني از دست اندركاران فعال در حوزه ورزش هاي رزمي گفت: شوراي ورزش صنعت گاز هم اكنون تلاش مي كند كه ورزش همگاني را در سطح اين شركت توسعه دهد.
وي افزود: در اين راستا با كمك مسئولين تلاش مي كنيم، بيش از پيش امكانات مورد نياز را در اختيار ورزشكاران عزيز قرار دهيم تا زمينه جهتتوسعه هرچه بيشتر ورزش در ميان همكارانمان فراهم شود.
اميري تصريح نمود: فكر سالم در بدن سالم است و ما تلاش خواهيم كرد با گسترش ورزش در بين همكاران و خانواده هاي آنها ورزش را در تمامي ابعاد گسترش دهيم.
در ادامه اين نشست، رئيس امور ورزش و تربيت بدني شركت ملي گاز ايران نيز ضمن تقدير از تمامي كساني كه چراغ ورزش را روشن نگه مي دارند، گفت: در كلاس هاي رزمي، علاوه بر ورزش، بر يادگيري راه و رسم ادب و احترام، تواضع ، فروتني و ارتقا جايگاه انساني نيز تأكيد مي شود.
ميرركني با بيان اينكه اين كلاس ها منجر به ارتقا سطح روحي و رواني انسان مي شود، ابراز اميدواري نمود در زمينه ورزش هاي رزمي با حمايت مسئولين بتوانيم به اين ورزش رونق ويژه اي دهيم و در المپيادهاي ورزشي كه در سطح صنعت نفت و گاز برگزار مي شود شاهد حضور ورزش هاي رزمي باشيم.
بوجارزاده رئيس هيات ورزش هاي رزمي شركت ملي گاز ايران نيز در اين جلسه ضمن تاكيد بر حضور تيم تكواندو در المپيادهاي ورزشي افزود: خوشبختانه با اقدامات صورت گرفته هم اكنون قول مساعدت در اين زمينه داده شده است.
مجيد بوجارزاده با اشاره به اينكه در حال حاضر پتانسيل هاي خوبي در زمينه ورزش هاي رزمي در صنعت گاز وجود دارد افزود: در حوزه بانوان نيز ورزشكاران بسيار خوبي در حوزه ورزش هاي رزمي فعال هستند كه اميدواريم با حمايتهاي مسئولين در هر دو حوزه بانوان و آقايان شاهد پيشرفت هاي چشمگيري باشيم.
در پايان از فرزندان همكاران مدال آور مسابقات تكواندو ، مسابقات آسيايي و كشوري و بازيكن مسابقات ليگ كشوري تجليل به عمل آمد

 


.