تماس با MIS
پل ارتباطی شما با سیستم های اطلاعات مدیریت توسعه منابع انسانینام و نام خانوادگی

سمت سازمانی شماره تماس
پیمان آقابیگی رئیس سیستم های اطلاعات مدیریت توسعه منابع انسانی 81315594
محمد نفریه کارشناس ارشد 81315576
نرگس باقری کارشناس 81315591
سوده باقری کارشناس 81315730
محمد مهدی عسکری مسئول دفتر 81315592
پست الکترونیک: hrdmis@nigc.ir        

فکس: 81315593