اخبار
راه اندازي چهره جديد وب سايت مديريت توسعه منابع انساني

به اطلاع بازديدكنندگان محترم مي رساند چهره جديد وب سايت مديريت توسعه منابع انساني از تاريخ 91/10/30 قابل بهره برداري مي باشد.


به اطلاع بازديدكنندگان محترم مي رساند با همكاري امور فن آوري اطلاعات و ارتباطات چهره جديد وب سايت مديريت توسعه منابع انساني طراحي و از تاريخ 91/10/30 قابل بهره برداري مي باشد.