اخبار
آدرس مستقيم سايت خدمات اداري و رفاهي نشاني  اينترنتي سايت خدمات اداري و رفاهي تغيير يافت...  

به اطلاع بازديدكنندگان محترم مي رساند به منظور دسترسي مستقيم به  سايت خدمات اداري و رفاهي مي توانيد از نشاني زير استفاده نماييد:

http://hrd.nigc.ir/refah