اخبار
New Image.JPG

New Image2.JPG

New Image3.JPG

New Image4.JPG

New Image5.JPG
برگزاري كانون ارزيابي ستاد شركت ملي گاز ايران

رئيس آموزش و تجهيز نيروي انساني و دبير كانون ارزيابي شركت ملي گاز ايران از برگزاري كانون ارزيابي در تاريخ 30 دي و يكم بهمن ماه سال جاري در ستاد شركت ملي گاز ايران خبر داد.

 


رئيس آموزش و تجهيز نيروي انساني و دبير كانون ارزيابي شركت ملي گاز  ايران از اجراي كانون ارزيابي خبر داد و  گفت : كانون ارزيابي با هدف شناسايي و توسعه شايستگي هاي كاركنان برگزار مي گردد.

وي افزود: كانون ارزيابي شامل گروه كوچكي از شركت كنندگان است كه مجموعه اي از آزمون ها و تمرينات كه بر اساس تجزيه و تحليل فعاليت هاي عمده در مشاغل طراحي گرديده است را  تحت نظر   عده اي ارزياب انجام مي دهند با اين هدف كه مهارت ها، قابليت ها و شايستگي هاي شركت كنندگان شناسايي تا در برنامه ريزي مسير شغلي و همچنين نقش هاي سازماني مورد نظر كه به طور معمول پست هاي مديريتي است مورد بهبود و توسعه قرار گيرند.

ايشان همچنين خاطر نشان نمود: انتخاب همكاران براي حضور در كانون ارزيابي بر مبناي سوابق كاري، تجربيات و شاغل بودن در مقابل سمت هاي سازماني 17 و بالاتر مي باشد و در ادامه تاكيد نمودند: اين ارزيابي صرفا براي توسعه توانمندي هاي همكاران انجام مي شود و تاثيري بر ارزيابي هاي دوره اي متداول در شركت ملي گاز ندارد.

وي در خاتمه گفت: اولين دوره كانون ارزيابي در تاريخ هاي 15 و 16 دي ماه با حضور 10 تن از كارشناسان شاغل در حوزه مديريت منابع انساني برگزار گرديد و تصميم داريم به ياري خدا تا پايان سال 92 حدود 70 تن از كارشناسان شركت را مورد ارزيابي قرار دهيم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فايلها
HSE-AZAR91.pdf 1.88 MB آذر 91