تازه ترين اخبار
footballs.jpg
آغاز تمرينات رشته فوتبال و فوتسال

به اطلاع کارکنان محترم رسمي شاغل‌ می‌رساند دور جديد تمرينات تيم‌هاي فوتبال و فوتسال برقرار گرديده است. لذا از كليه بازيكنان علاقه‌مند دعوت مي شود در‌فعاليتهاي مذكور حضور بهم رسانند.
 


به اطلاع کارکنان محترم رسمي شاغل‌ می‌رساند دور جديد تمرينات تيم‌هاي فوتبال و فوتسال به شرح جدول ذيل برقرار گرديده است. لذا از كليه بازيكنان علاقه‌مند دعوت مي شود در‌فعاليتهاي مذكور حضور بهم رسانند.
شايان ذكر است انتخاب اعضای تیم‌هاي اعزامي‌جهت حضور درالمپیادهاي سراسري گاز در رده كاركنان و فرزندان زير 18 سال صرفا" از ميان بازيكنان حاضر در تمرينات اعلام شده  فوق انجام خواهد شد.

 

 

گروه

رده سني

روز

ساعت

سالن

فرزندان

واحدهای ستادی ‌شرکت ‌بازرگانی و ذخیره سازی

 بالاي 15 سال

يكشنبه

20/00 - 18/30

جانبازان

فرزندان

(كليه شركتها)

زير 15 سال

شنبه

دوشنبه

چهارشنبه

11/30 - 8/00

اميركبير

كاركنان

واحدهای ستادی، ‌شرکت ‌بازرگانی و ذخیره سازی

زير 45 سال

دو شنبه

دوشنبه /  چهارشنبه

17/30 - 16/00

18/00 - 16/00

شهداي دانشجو

نظام وظيفه

پيشكسوتان

(بالاي 45 سال)

یکشنبه

18/30 - 17/00

باشگاه 2

پنج شنبه

15/30 - 14/00

باشگاه 2

امور تربيت بدني و ورزش
هیئت فوتبال و فوتسال