طرح آموزش مديران
طرح آموزش مديران

با توجه به اهميت آشنايي و آموزش مديران سطوح مختلف سازمانها در زمين? مباحث و مفاهيم جديد علم مديريت و به منظور افزايش توانائيها و قابليتهاي آنان در راستاي ايجاد بينش لازم براي انجام کارا و اثربخش امور محوله و با در نظر گرفتن اين نکته که هر يک از مديران سطوح اجرايي، مياني و عالي سازمانها با توجه به ماهيت و نوع وظايفشان نيازمند برنامه­هاي آموزشي متناسب با وظايف و نقش­هاي محوله مي­باشند، لذا برنامه­ريزي و اجراء برنامه­هاي آموزشي مرتبط با نيازهاي مهارتي آنان از اهميت خاصي برخوردار مي­باشد.

معمولاً سه نوع مهارت (Skill): فني (Technical)، انساني (Human) و ادراکي (Conceptual) براي مديران سازمانها موردنياز مي­باشد که در نتيجه ميزان دانش موردنياز مديران سطوح مختلف در ارتباط با مهارتهاي فوق متفاوت مي­باشد که در مدل صفحه بعد ميزان آن به وضوح نشان داده شده است.

همانگونه که در مدل مزبور نيز نشان داده شده است نياز مديران ارشد به مهارتهاي ادراکي بيش از دو سطح ديگر مي­باشد. بعبارت ديگر، مديران عالي بايد از توانائيها و قابليتهاي موردنياز با تصميم­گيريهاي کلان و استراتژيک که با فلسفه در رسالت وجودي سازمان پيوند تنگاتنگي دارد، برخوردار باشند. مهارتهاي انساني که به نحو? ايجاد برقراري ارتباط مؤثر با زيردستان، روابط اجتماعي در سازمان، ايجاد انگيزه در کارکنان و ... و از اين قبيل مي­باشد اشاره مي­نمايد که برخورداري از دانش مرتبط با اين سطح از ضروريات قطعي تمامي مديران سازمانها مي­باشد.

در نهايت مهارت فني که سومين مهارت از مهارتهاي سه­گانه مديريت است و داشتن آن براي مديران اجرايي و صفي که مسئوليت عملياتي و اجرايي آنها بيشتر مي­باشد، الزامي است.

 

لذا اهميت آشنايي بيشتر با ميزان مهارتهاي فوق­الذکر درصد مهارتهاي موردنياز مديران اجرايي، مياني، عالي در سه سطح فني، انساني و ادراکي به شرح ذيل ارائه مي­گردد.

يادآوري: اين جدول اقتباس از کتب مديريتي مرجع مي­باشد.

مهارتهاي سه گانه مديريت: