پیام های مدیریتی و آموزشی
پيام هاي مديريتي و آموزشي

بزرگترین خطر در هنگام تغییر،خود تغییر نیست ،بلکه عمل کردن با منطق دیروز است

"پیتر دراکر"

 

دو چیز بی پایان هستند:اول "منظومه شمسی" و دوم"نادانی بشر".در مورد اول زیاد مطمئن نیستم

"انیشتین"

 

بشر تنها در مواجه با محیط چالش برانگیز به صورت عجیبی پیشرفت می کند

 "رون هوبارد"

 

در برخورد با دیوارها متوقف نشوید،اگر توان پریدن دارید از روی آن بگذرید

یا اگر فروریختنیست دیوار را فرو ریزید یا حفره ای باز کنید و از میانش بروید

اما متوقف نشوید

عبور از سدها؛پر کردن فاصله ها و زدودن ابهام ها را با سؤالات بیازمایید

و قدرت عبورکنندگی خود را که تحرک آگاهی و حرکت خود آگاهیست افزایش دهید

بفهمید چه می کنید که عبور کرده اید و بدانید کجایید و گذر خود را بدانید