کنفرانس هاي ارائه شده
کنفرانس هاي ارائه شده
فايلها
33713_En- iran-disaster.pdf 129.696 KB The necessity of Revising of The EQ. Disaster Management of Iran
33713_بازنگري مديريت بحران.pdf 129.739 KB ضرورت بازنگري مديريت بحران زلزله در ايران
33713_بحران در شريان‌هاي حياتي.pdf 857.816 KB مشكلات و موانع مديريت بحران در شريان‌هاي حياتي ايران
33713_بحران زلزله در شبكه هايِِِِ آبرساني.pdf 2.73 MB مديريت بحران زلزله در شبكه هايِِِِ آبرساني
33713_بحران-زلزله در ايران.pdf 134.647 KB مديريت بحران زلزله در ايران
33713_حوادث ثانويه زلزله.pdf 8.64 MB حوادث ثانويه زلزله
33713_روانشناسي اجتماعي بعد از بحران زلزله.pdf 6.12 MB روانشناسي اجتماعي بعد از بحران زلزله
33713_زلزله در آلبوم تجربه.pdf 8.3 MB زلزله در آلبوم تجربه
33713_شريانهاي خياتي.pdf 5.1 MB تفاوتهاي ساختمان با سازه‌هاي بنيادي از ديدگاه مهندسي زلزله