آمار بازدیدکنندگان
تعداد بازديد اين صفحه: 19958
تعداد بازديد از سايت: 148856768
تعداد بازديد زيرپورتال: 12187234
اين زيرپورتال امروز: 5275
در امروز: 51037
اين صفحه امروز: 12
تقویم آموزشی نیروها ی رسمی
دوره هاي  اداري ، مالي ، بازرگاني- كاركنان رسمي شركت گاز استان گلستان در سال 1389

رديفعنوان دورهكد دورهتاريخ اجرامحل اجرا
1مقررات مربوط به قراردادهاي پيمانکاري5001012/2/89 مرکز آموزش شرکت گاز گلستان
2بودجه5110923/3/89مرکز آموزش شرکت گاز گلستان
3اصول نامه نگاري500066/4/89 مرکز آموزش شرکت گاز گلستان
4قانون ماليات بر ارزش افزوده5110513/4/89 مرکز آموزش شرکت گاز گلستان
5تدارکات کالا ويژه گازرساني5213921/6/89 مرکز آموزش شرکت گاز گلستان
6اصول بايگاني و روشهاي نگهداري اسناد و مدارک5000128/6/89 مرکز آموزش شرکت گاز گلستان
7قانون کار5001327/9/89 مرکز آموزش شرکت گاز گلستان
8طرح تکريم ارباب رجوع500485/10/89 مرکز آموزش شرکت گاز گلستان
9روانشناسي خانواده5006512/10/89 مرکز آموزش شرکت گاز گلستان
10بازرسي انبار5210319/10/89 مرکز آموزش شرکت گاز گلستان
11اصول روانشناسي عمومي50005اعلام مي گرددمرکز آموزش شرکت گاز گلستاندوره هاي مديريتي  - كاركنان رسمي شركت گاز استان گلستان در سال 1389

رديفعنوان دورهكد دورهتاريخ اجرامحل اجرا
1اصول کلي تحقيق و گزارش نويسي5310019/2/89 مرکز آموزش شرکت گاز استان گلستان
2پرورش کارمندان5310128/2/89 مرکز آموزش شرکت گاز استان گلستان
3تجزيه و تحليل مشکلات و تصميم گيري5310716/3/89 مرکز آموزش شرکت گاز استان گلستان
4تکنيکهاي آماري5313220/4/89 مرکز آموزش شرکت گاز استان گلستان
5اصول برقراري ارتباط موثر در سازمان5310927/4/89 مرکز آموزش شرکت گاز استان گلستان
6فن اداره جلسات531043/7/89مرکز آموزش شرکت گاز استان گلستان

7تکنيکهاي آماري5313218/7/89 مرکز آموزش شرکت گاز استان گلستان


دوره هاي  فني و تخصصي - كاركنان رسمي شركت گاز استان گلستان در سال 1389
رديفعنوان دورهكد دورهتاريخ اجرامحل اجرا
1بهر برداري و تعميرات شبکه (ف و پ)101014/2/89   مر کزآموزش شرکت گازاستان گلستان
2اصول و روشهاي عايق کاري171012/3/89 مر کزآموزش شرکت گازاستان گلستان
3مباني طراحي شبکه هاي گازرساني (ف و پ)104039/3/89 مر کزآموزش شرکت گازاستان گلستان
4بودار کنندگي گاز طبيعي101052/5/89 مر کزآموزش شرکت گازاستان گلستان
5ايمني گاز طبيعي در شبکه گازرساني191089/5/89 مر کزآموزش شرکت گازاستان گلستان
6ابزار دقيق گازرساني (اندازه گيري و کنترل)1060016/5/89 مر کزآموزش شرکت گازاستان گلستان
7استاندارد اجراي شبکه هاي گاز رساني1050423/5/89 مر کزآموزش شرکت گازاستان گلستان
8نشت يابي و نشت گيري193021/6/89 مر کزآموزش شرکت گازاستان گلستان
9اصول جوشکاري لوله ويژه گازرساني211016/6/89 مر کزآموزش شرکت گازاستان گلستان
10شناخت لوله و اتصالات1090114/6/89 مر کزآموزش شرکت گازاستان گلستان
11تخليه هواي خطوط و شبکه هاي گازي1010213/7/89 مر کزآموزش شرکت گازاستان گلستان
12شناخت دستگاهها و ماشين آلات ساختماني1090025/7/89 مر کزآموزش شرکت گازاستان گلستان
13انواع شيرها و نگه داري از آنها119022/8/89 مر کزآموزش شرکت گازاستان گلستان
14برنامه ريزي تعميرات اساسي با استفاده از رايانه121009/8/89 مر کزآموزش شرکت گازاستان گلستان
15تحويل و تحول پروژه1250016/8/89 مر کزآموزش شرکت گازاستان گلستان
16ابزار دقيق گازرساني1600922/8/89 مر کزآموزش شرکت گازاستان گلستان
17خوردگي خطوط لوله و حفاظت کاتديک171007/9/89 مر کزآموزش شرکت گازاستان گلستان
18ايمني ترافيک و رانندگي تدافعي1990314/9/89 مر کزآموزش شرکت گازاستان گلستان
19ايمني بهداشت محيط کار ( بهداشت صنعتي)1980020/9/89 مر کزآموزش شرکت گازاستان گلستان
20نقشه کشي و نقشه خواني1040025/10/89 مر کزآموزش شرکت گازاستان گلستان
22مباني طراحي شبکه هاي گازرساني (ف و پ)1040325/10/89 مر کزآموزش شرکت گازاستان گلستان

تقويم آموزشي سال 1389در يک نگاه
رديفنام دورهکد دورهتاريخ برگزاري
1بهر برداري و تعميرات شبکه (ف و پ)101014/2/89   
2مقررات مربوط به قراردادهاي پيمانکاري5001012/2/89
3اصول کلي تحقيق و گزارش نويسي5310019/2/89
4پرورش کارمندان5310128/2/89
5اصول و روشهاي عايق کاري171012/3/89
6مباني طراحي شبکه هاي گازرساني (ف و پ)104039/3/89
7تجزيه و تحليل مشکلات و تصميم گيري5310716/3/89
8بودجه5110923/3/89
9بهره برداري و نگه داري ايستگاههاي تقليل فشار1010330/3/89
10اصول نامه نگاري500066/4/89
11قانون ماليات بر ارزش افزوده5110513/4/89
12تکنيکهاي آماري5313220/4/89
13اصول برقراري ارتباط موثر در سازمان5310927/4/89
14بودار کنندگي گاز طبيعي101052/5/89
15ايمني گاز طبيعي در شبکه گازرساني191089/5/89
16ابزار دقيق گازرساني (اندازه گيري و کنترل)1060016/5/89
17استاندارد اجراي شبکه هاي گاز رساني1050423/5/89
18نشت يابي و نشت گيري193021/6/89
19اصول جوشکاري لوله ويژه گازرساني211016/6/89
20شناخت لوله و اتصالات1090114/6/89
21تدارکات کالا ويژه گازرساني5213921/6/89
22اصول بايگاني و روشهاي نگهداري اسناد و مدارک5000128/6/89
23فن اداره جلسات531043/7/89
24تکنيکهاي آماري5313218/7/89
25تخليه هواي خطوط و شبکه هاي گازي1010213/7/89
26شناخت دستگاهها و ماشين آلات ساختماني1090025/7/89
27انواع شيرها و نگه داري از آنها119022/8/89
28برنامه ريزي تعميرات اساسي با استفاده از رايانه121009/8/89
29تحويل و تحول پروژه1250016/8/89
30ابزار دقيق گازرساني1600922/8/89
31خوردگي خطوط لولهو حفاظت کاتديک171007/9/89
32ايمني ترافيک و رانندگي تدافعي1990314/9/89
33ايمني بهداشت محيط کار ( بهداشت صنعتي)1980020/9/89
34قانون کار5001327/9/89
35طرح تکريم ارباب رجوع500485/10/89
36روانشناسي خانواده5006512/10/89
37بازرسي انبار5210319/10/89
38نقشه کشي و نقشه خواني1040025/10/89
39نقشه کشي و نقشه خواني و متره برآورد1040225/10/89
40مباني طراحي شبکه هاي گازرساني (ف و پ)1040325/10/89
41آموزش عمومي HSE پيمانکاران19808متقابلا اعلام مي گردد


 
  
 
نسخه قابل چاپبازگشت
  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
 
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما