آمار بازدیدکنندگان
تعداد بازديد اين صفحه: 135920
تعداد بازديد از سايت: 152790118
تعداد بازديد زيرپورتال: 12619874
اين زيرپورتال امروز: 5363
در امروز: 51583
اين صفحه امروز: 76
منشور آموزش
منشور آموزش شرکت ملي گاز ايران 
با استناد به سند توسعه چشم­انداز ايران 1404 و برنامه توسعه 5 ساله چهارم و بر مبناي سياستها و راهبردهاي صنعت نفت و گاز، شرکت ملي گاز تأمين کننده اصلي انرژي ايمن و مطمئن بخشهاي تجاري، صنايع و نيروگاههاي کشور و بزرگترين عرضه­کننده گاز صادراتي در منطقه و سومين توليدکننده گاز جهان در افق چشم­انداز خواهد بود.
طبق اهداف بلندمدت، صنعت گاز تأمين گاز بالغ بر 95% خانوارهاي شهري و 65% خانوارهاي روستايي، 10% تجارت جهاني گاز، تأمين سوخت نيروگاهها و صنايع انرژي­بر و سوخت خودروها و صيانت از مخازن گاز و 65% انرژي کشور را بر عهده دارد.
براساس واقعيت­هاي موجود و با نگاه به آينده، اتخاذ استراتژيهاي مناسب جهت وصول به اهداف تعيين شده براي شرکت ملي گاز ايران اجتناب­ناپذير است. بويژه اصلاح ساختار در جهت کوچک­سازي و خصوصي­سازي و همچنين بهبود و توسعه منابع انساني با استفاده از مدلهاي نوين و مديريت منابع انساني در اولويت تدوين راهبردهاي شرکت قرارمي­گيرد.
با توجه به روح برنامه چهارم که اقتصاد دانائي محور و اتکاء به فناوري و نوآوري را در سرلوحه آن برنامه قرار داده و با توجه به ضرورتهاي حال و آينده در بعد سرمايه انساني، شرکت ملي گاز بايد گام اول خود را براي رسيدن به افق موردنظر با بهبود و توسعه منابع انساني بردارد و برخوردار از مديران و کارشناساني داراي تفکري قوي و دورنگر و مديريتي هوشمند و متعهد و همچنين مشرف به دانش طراز جهاني باشند. بدين ترتيب نقش آموزش نيروي انساني در سطح شرکت ملي گاز ايران جايگاه و اهميتي ويژه مي­يابد و نگاهي ديگر مي­طلبد.

نظر به افقهاي پيش­رو و طرحهاي در دست اجرا و توسعه آتي شرکت ملي گاز، آموزش و تجهيز نيروي انساني شرکت، در جايگاه هلدينگ و بمنظور سياستگزاري، برنامه­ريزي، هماهنگي و اعمال نظارت، رئوس برنامه­هاي اصلي خود را در 14 محور تحت عنوان منشور تنظيم کرده است. اين برنامه­ها بگونه­اي است که به موازات توسعه شرکت قابليت بسط و گسترش دارد و پاسخگوي پيچيدگيهاي آينده مي­باشد.

بديهي است براي اجراي کامل و جامع اين برنامه­ها و طرحها، حمايت مديريت ارشد شرکت و همکاري مديران شرکت مادر تخصصي و شرکتهاي فرعي، ضرورت دارد. بمنظور تحقق اين امر، شوراي عالي آموزش پيش­بيني شده است که اين شورا در اتخاذ تصميمات کلان و راهبردي حوزه آموزش و حمايت از اجراي برنامه­هاي آموزشي در سطح شرکت نقش کليدي خواهد داشت. انشاءا..

سيدمحمود حسيني

رئيس آموزش و تجهيز نيروي انساني

شرکت ملّي گاز ايران


 


مجری سایت : شرکت سیگما