آمار بازدیدکنندگان
تعداد بازديد اين صفحه: 19778
تعداد بازديد از سايت: 151022109
تعداد بازديد زيرپورتال: 12419905
اين زيرپورتال امروز: 2305
در امروز: 28619
اين صفحه امروز: 3
مرداد
مرداد 
عنوان شاخصشرح شاخص (مردادماه 89)معيار دستيابيوزن شاخص
دوره هاي اجباري  تفکيک دوره هاي برگزار شده بطور ماهيانه
 100 %=10___ =  __________________________
10  تعداد دوره هاي پيش بيني شده


65 %


30
دوره هاي فوق برنامه  تعداد ساعت برگزار شده
  144 %= 2892___=  ______________________
  2000   تعداد ساعت آموزشي برنامه   .   ريزي شده در سال


70 %


25
اثر بخشي آموزشي   70 %  =  در صد اثر بخشي دوره هاي آموزشي بر گزار شده 

65 %


25
ارزيابي تسهيلات آموزشي   درصد رضايتمندي تسهيلات
   86 % =  آموزشي برگزار شده


60%


30

جمع کل

100

 


 
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما